blog

Gemeenteraad 26/08/2019

Tonia Abbeloos (Lijst 1785) ontbrak op deze gemeenteraad, 1 dag na het einde van Merchtem kermis, die vlotjes werd afgewerkt na 35 minuten. Aanvullend volgde de OCMW-raadszitting. Voor het eerst werden de zittingen auditief opgenomen. Elk raadslid kreeg een microfoon met druktoetsen. Het betrof een testfase. Voorzitter Walter Teugels (CD&V plus)zorgde voor de grappige noot door te zeggen dat hij schepen Julie Asselman na haar tussenkomst “ging afvoeren”. Voor de aankoop van deze microfoons – een oud verzoek van N-VA overigens – werd enkele agendapunten later de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. Bedoeling is om in de toekomst de opgenomen raadsverslagen te kunnen gebruiken als verslag.

Werden onder meer unaniem en zonder een woord uitleg goedgekeurd: de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité van Kunstenacademie August De Boeck (resp. schepenen David De Valck en Toon Luypaert), de aanpassing van de schoolreglementen van de gemeentelijke basis- en secundaire scholen, de wijziging van de maximumcapaciteit in Ten Bos, het herwerkte arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen, de evaluatie van de beheersovereenkomst over de integratie en samenwerking tussen de diensten van de gemeente en het OCMW (Samen Sporen) en de vaststelling van de bevoegdheden van algemeen directeur Chris Van den Bossche inzake het dagelijks personeelsbeheer.

Verder ook de goedkeuring van de ontwerpakten van de verkoop van 4 bouwgronden in de François Beuckelaarsstraat en Benoit Ballonstraat in Peizegem. 2 jaar na de start van de verkoop “blijven er nog 6 of 7 bouwgronden te koop”, zo werd meegedeeld. De Spiegellaan zal worden opengelegd voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de gemeente stapt na mee in de interlokale vereniging Woonwinkel West-Brabant.

We zijn 5 minuten ver in de zitting.

Schepen van Onderwijs Steven Elpers (Lijst 1785) gaf toelichting bij de meerkosten voor de projectbegeleiding bij de nieuwbouw van GTSM. Die bedragen € 15.790,50. “We hebben
voor de nieuwbouw van GTSM gekozen voor een extern bedrijf om de projectbegeleiding te doen, het enige dat zich inschreef. We hebben een termijn voorzien voor de verlenging. We gaan de kosten van deze termijnverlenging proberen te verhalen bij de aannemer.” In de notulen van het gemeenteraadsbesluit staat nochtans de volgende zin: “Gezien de meerkosten niet kunnen verhaald worden op de gespecialiseerde onderneming VMG-De Cock NV, Industriepark – West 55 te 9100 Sint-Niklaas”. Toon Dours (PRO) vroeg of er een zicht is op de verdere planning en wanneer de ingang via de Stationsstraat terug open zou gaan.

Elpers: “We plannen de verhuis voor de herfstvakantie, vervolgens de sloop van het huis, het verwijderen van de container en de opening van ingang langs de Stationsstraat voor aanvang van de kerstvakantie.”

‘Als we betalen, zijn we terug baas in onze eigen school – Julie Asselman’

Voor het bouwkundige probleemkindje Gemeentelijke Basisschool Ten Bos werd een dading goedgekeurd. Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen die een geschil of een conflict wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen door elk wederzijdse toegevingen te doen. De gemeente ligt in een juridisch conflict met de betrokken aannemer over bouwfouten. Bevoegd schepen Julie Asselman (Lijst 1785): “Ik heb dit dossier geërfd. We zaten in een gerechtelijke procedure. Er was een expertiserapport.

Zowel wij als gemeente én de aannemer waren niet tevreden over dit rapport. We zijn terug rond de tafel gaan zitten. Als gemeente zijn we gestopt met de verdere betaling aan aannemer NV Maes. Er zijn nog wel kredieten voorzien. Voor het einde van de maand moet de gemeente € 302.500 overschrijven aan het algemeen bouwbedrijf NV Maes. Als we betalen, zijn we terug baas in onze eigen school. Ik hoop dat de gemeenteraad met de goedkeuring van deze dading achter ons kan staan. Het is een zeer complex en moeilijk dossier.”

Zonder een woord commentaar vanuit de oppositie werd de dading unaniem goedgekeurd. Volgens de notulen kan de gemeente ‘nu naar eigen goeddunken gaan herstellen, wat niet mogelijk is zolang de gespecialiseerde bouwonderneming NV Maes tussenkomt op de werf’. Eenvoudig gezegd: bij de bouw van Ten Bos werden er (dure) fouten gemaakt. Wie hiervoor verantwoordelijk was – als bouwheer het toenmalig gemeentebestuur met als bevoegd schepen Ella De Neve, de architect of aannemer Maes? - zal dus niet verder meer worden uitgespit.

De variaronde.
Ludwig De Mesmaeker (Groen) bracht het Toekomstforum Halle Vilvoorde ter sprake. Tom Van Gestel (NVA) had dezelfde bekommernissen mee. Ludwig: “In het verslag van het schepencollege van 4 juli zien we dat er door Toekomstforum Halle-Vilvoorde 6 themagroepen worden voorgesteld, die toch wel de moeite zijn: werk en economie, welzijn en
zorg, mobiliteit, integrale veiligheid, onderwijs, integratie en inburgering. Met al deze thema’s is de gemeentelijke overheid zeker ook bezig. Toch beslist het schepencollege om geen enkele vertegenwoordiging aan te duiden voor deze werkgroepen.

Mogen wij weten waarom men niet deelneemt? Als men vindt dat men niet overal kan op ingaan, is het misschien ook een mogelijkheid om mensen uit de oppositie te vragen om de gemeente te vertegenwoordigen.”

Tom: “Op 5 juni 2019 ondertekenden 35 gemeenten, waaronder Merchtem een samenwerkingsovereenkomst om zich in de Vlaamse rand te engageren voor een gezamenlijk platform, een overlegforum, om acties en plannen op te zett en in verband met thema’s zoals werk, economie, mobiliteit, integratie, veiligheid, taal en cultuur. Dit met de bedoeling om gezamenlijk acties hierover te coördineren.

Dit zijn allemaal thema’s die ons allemaal nauw aan het hart liggen, de mobiliteit, werkgelegenheid, onze taal en cultuur, het Vlaamse karakter en identiteit, enzovoort zijn allemaal thema’s die onze partij nauw aan het hart liggen. Deze acties zullen worden opgezet door middel van slimme toepassingen en maatregelen rekening houdend met duurzaamheid en klimaatbekommernissen. De uiteindelijke bedoeling hiervan is om regionaal en nationaal tot een erkenning te komen van de centrumproblematiek in ons arrondissement om zo extra financiering te bekomen om projecten en acties op te zetten, de zogenaamde Vlaamse Rand Middelen.

Daarom zijn wij als N-VA voorstander om toch wel een vertegenwoordiger af te vaardigen en stellen wij ons de vraag, waarom jullie, althans in dit geval, hier niet op zijn gegaan?”

Lien Casier (CD&V-Plus): ”Ik zal als schepen wel worden uitgenodigd bij het overleg, maar we gaan niet naar de denktank. We zitten dus wel in het overleg. Maarten Mast (Lijst 1785) vergadert ook halfjaarlijks structureel. We hebben het nagevraagd: elk raadslid mag afgevaardigd worden. Je mag dus namen doorgeven aan Chris Van den Bossche. Graag een terugkoppeling van wie zou gaan.”

Tom Van Gestel aanvaardde de uitgestoken hand: “We zullen Merchtem waardig vertegenwoordigen en de informatie terugkoppelen naar de gemeenteraad.”

Ludwig De Mesmaeker: “Op het schepencollege van 4 juli werd de aanpassing van het label “diervriendelijke gemeente” besproken en was men met alle punten akkoord behalve met het punt over het vuurwerk. In het voorstel van aanpassing staat het volgende: ‘De gemeente volgt de Vlaamse regelgeving en als ze toelating geeft is het enkel voor geluidsarm vuurwerk. De gemeente moet bij vuurwerk ook sensibiliseren over de gevaren en de stress bij dieren’.

Het schepencollege gaf de Dienst Omgeving de opdracht een motivatie hierover uit te werken. Mogen we vragen of dit gebeurd is en wat daar in staat?”

Burgemeester Maarten Mast: “Er waren een tiental punten waar je aan moet voldoen. Het geluidsarm vuurwerk viel tegen. We zoeken een alternatief, zo niet zal het opnieuw gewoon vuurwerk zijn. Voor vuurwerk moeten de buurtbewoners altijd verwittigd worden en moet er door de gemeente een vergunning worden toegekend.”

Ludwig De Mesmaeker (Groen) met een nieuwe variavraag: “Op het schepencollege van 10 juli werd volgende actie van de provincie besproken: “Geef je klimaatacties een boost met een gratis professionele begeleiding”.

Er werden door de provincie 9 hapklare projecten voorgesteld waar men als gemeente uit kan kiezen. Welk project heeft men hier in Merchtem gekozen?” We konden het volledige antwoord - ondanks de microfoons – eerlijkheidshalve niet zo goed of volledig horen. Maar de burgemeester liet weten dat de gemeente zich heeft ingeschreven voor het thema mobiliteit, met als eerste het ‘auto-actiedeelplan’ en ook ‘sportief op weg’. Er kan tot 20 september worden ingeschreven, daarna maakt de provincie een keuze.”

‘In het verleden werd hier altijd gezegd dat het niet kon om financiële redenen - Joris Verspecht’.

Vervolgens een Groen-vraag over de ‘Nacht van de duisternis’. Ludwig De Mesmaeker: “Het schepencollege heeft tot onze grote vreugde beslist om dit jaar wel ten volle deel te nemen aan de nacht van de duisternis. In het verleden werd enkel de sfeerverlichting van de kerktoren een heel weekend gedempt. Nu is het de bedoeling om deel te nemen over het hele grondgebied. Wat betekent dit concreet? Wordt de volledige verlichting in Merchtem gedoofd gedurende de hele nacht of het hele weekend?” Maarten Mast (Lijst1785): ”Het zal voor het heel weekend zijn en voor heel de gemeente. We gaan nu wel veel beter communiceren voor de burgers.“ Ludwig: “In het verleden werd hier altijd gezegd dat het niet doorging omdat het teveel geld kostte (Nvdr: door ex-burgemeester De Block).” Maarten Mast: “Neen. Het kostte teveel geld voor 1 avond + om principiële redenen.” 

Joris Verspecht (PRO ) kent de geschiedenis: “In het verleden werd hier altijd gezegd dat het niet kon om financiële redenen. Jammer.” Lien Casier (CD&V-Plus) was wat verveeld met deze opmerking: “Focus u op het heden.”

Tom Van Gestel (N-VA): “Eerst en vooral mijn gelukwensen voor de organisatie van onze kermis die een succes geweest is. Proficiat aan het gemeentebestuur en uiteraard ook aan het gemeentepersoneel die weer fantastisch hun job gedaan hebben. Nogmaals, vanwege N-VA Merchtem, goed gedaan! Zoals jullie allemaal ongetwijfeld weten, is er vorige week een arrest uitgesproken door de raad voor vergunningsbetwistingen over de geplande windmolens in Peizegem. Over een aantal maanden terug brachten we dit al eens ter sprake, en toen beloofden we af te wachten tot het college ons hierover zou informeren. We zagen echter dat onze gemeente zich inschrijft voor het Klimaatengagement 2030 met een beloofde CO 2 reductie tot -40%, terwijl het beoogde engagement voor 2020 “slechts” 20 % was. Daarom konden we niet anders dan dit punt in te dienen. Graag hadden wij geweten of onze gemeente tegen het arrest in beroep gaat.

Jullie hebben hiervoor nog even de tijd, aangezien in de aanloop naar de verkiezingen er toch duidelijk verschillende visies waren in de coalitie. (Nvdr: Lijst 1785 was voor, CDVplus niet). Zijn er financiële consequenties indien het beoogde resultaat van een reductie van 20% niet wordt bereikt, zoals onze vorige burgemeester altijd zei?”
“Navraag en opzoekingswerk leerde me ook dat onze gemeente sinds 2011 tot op heden een reductie realiseerde van 6%. Dit is vooral te danken aan de goede resultaten van onze huishoudens en aan de reductie van onder andere de openbare verlichting. Ik geef jullie ook mee, en dit is een uitgestoken hand naar jullie toe, dat we willen meedenken aan deze reductie. Dit is geen oppositietaal. De winst is te halen bij de industrie, die het 45 % minder goed doet dan het gemiddelde in onze provincie en 32 % hoger afklokt dan in 2011. Welke maatregelen gaan jullie nemen om dit verschil in 2020 nog zo klein mogelijk te houden?”

‘Over de plaats, locatie en type van energieopwekking moet deftig worden nagedacht – Tom Van Gestel’

“Alle cijfers komen van het ‘Klimaatrapport Gemeente Merchtem’ op de website van de provincie. Ik heb begrepen dat jullie je inschrijven in het intergemeentelijk plan om de ondersteuning voor die doelstelling tegen 2030 te halen, met participatieworkshops, enzovoort. Ik zou jullie willen vragen om te zorgen dat er deze keer voldoende draagkracht is onder de bevolking en om geen zaken door te drukken waarvan men eigenlijk op voorhand weet dat deze moeilijk te realiseren zijn. Wij als N-VA, zijn geen tegenstanders van windmolens op zich.

Alternatieve energiewinning is toe te juichen, maar over de plaats, locatie en type van energieopwekking moet deftig worden nagedacht. Nogmaals, zorg voor voldoende draagkracht. En uiteraard weten we ook dat het aantal beschikbare locaties in Merchtem niet enorm zijn, onder andere door de perimeter van Zaventem. En dat het Nimby-syndroom (Niet in mijn achtertuin) bij ieder van ons van toepassing is. En dat is menselijk, maar is ook te voorzien. Dus concreet, hoe gaan jullie de uitslag van het arrest behandelen, en met welk plan van aanpak, met welke visie en plan gaan jullie aan de slag om doelstelling 2030 te behalen? ”
Burgemeester Mast: “Er zijn niet onmiddellijk consequenties bij het niet behalen van de doelstellingen. We gaan op alle gebieden verder doen. Over de windmolens: de zaak werd ingeleid door de gemeente Londerzeel en het actiecomité. De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar heeft een termijn van 4 maanden om een nieuw dossier in te dienen. We zouden als gemeentebestuur cassatieberoep kunnen indienen.

We hebben op het schepencollege beslist hier geen stappen in te ondernemen. We zullen zien wat de verdere procedure brengt. Dient de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar geen nieuw dossier in, dan stopt het zeker. Het is een zaak tussen de partijen Aspiravi, het actiecomité en de gemeente Londerzeel. Maar zoals jullie weten zijn wij wel voor de windturbines in Peizegem.”

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: