blog

Gemeenteraad 17/06/2019

Alle raadsleden tekenden present en bespraken voorafgaand de agendapunten van de OCMW-raad. Op de agenda van de gemeenteraad onder andere de goedkeuringen van de jaarrekeningen 2018 van de gemeente en van het OCMW. Schepen van financiën David De Valck (Lijst 1785) zei dat elke euro werd gedraaid en gekeerd. “De voorbije legislatuur waren er grote tegenslagen. Eerst was er de brandweerfactuur, dan de terugval van dividenden,… maar we zijn nooit gestopt met de investeringen. Er was het August De Boeckhuis, de feestzaal
in Hamme, de wegenwerken, de realisaties in Peizegem. Ook Vivaqua staat nog in de rekening van 2018 en door de afscheiding van de Vlaamse vennoten is dit een eenmalige meevaller.” De jaarrekeningen 2018 werden unaniem goedgekeurd.

In het recyclagepark kan je gratis 200 kg snoeiafval per gezin deponeren. “Nog niet in het gratis gedeelte van het park, want de plaats is er te krap. De oplossing is om dit te melden aan de parkwachter, waarna het gratis gedeponeerd kan worden in de betalende zone”, vertelt milieuschepen De Valck.

PRO Merchtem voegde een extra agendapunt toe over de RUP’s Merchtem centrum. Joris Verspecht zorgde voor de langste en opmerkelijkste betoog van de avond. “Door wonen, werken en voorzieningen met elkaar te verweven en te verbinden via meer ruimte voor voetgangers en fietsers, wordt een aantrekkelijke kern op mensenmaat gevormd. Het versterken van de aanwezige groenstructuren en het vermijden van verkeershinder krijgen extra aandacht. 

De gemeente wenst deze kans aan te grijpen om maximaal in te zett en op kwalitatieve en aangename publieke ruimte en pleinen. Het uiteindelijke doel is leefbaarheid en woonkwaliteit te verbeteren in de kern, door middel van herbestemmingen en kwalitatieve kernversterking.

‘Herkent de Merchtemnaar zich nog in zijn gemeente ? – Joris Verspecht’

Dit lezen wij in opdrachtomschrijving van de startnota RUP’s Merchtem centrum. Hoopgevende woorden, die iedereen hier waarschijnlijk kan onderschrijven. Hoe sterk de nota ook start, hoe ontgoochelend het eindresultaat voor PRO Merchtem is. Dit dossier is belangrijker dan RUP St-Jansstraat. Volgens ons het symbooldossier voor deze legislatuur... dus ik ga ervan
uit dat alle beleidsmakers hier rond de tafel de nota van 111 pagina’s goed gelezen hebben. Want beste mensen, wij stellen ons vragen. Vragen over de toekomst van Merchtem centrum.

Een Merchtem centrum dat de laatste jaren te sterk is veranderd en zijn eigenheid en identiteit verloren heeft? Herkent de Merchtemnaar zich nog in zijn gemeente?”

“Waarom zijn contouren van deze RUP’s zo slecht afgebakend? Waarom vallen bepaalde stukken van het centrum, zoals Sint-Janstraat, Puursstraat, Kalkovenlaan, Brusselsesteenweg tot aan het kerkhof,… buiten de RUP’s? Is het niet logisch dat je in de RUP’s Merchtem centrum het volledige centrum opneemt zodat het volledige plaatje klopt? Studiebureau Antea zelf zegt
dat deze uitgangspunten van de RUP’s wel belangrijk zijn voor de totale visie op de kern. In het Provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant staat dat mobiliteit een sturend gegeven is bij het bepalen van verdere ruimtelijke ontwikkelingen. Voor ons is een degelijke mobiliteitsstudie dan ook prioritair alvorens wij een nieuw RUP maken. Je moet eerst toch weten waar al het verkeer naartoe gaat, voor dat je het bouwbeleid van de gemeente voor de komende jaren vastlegt.”

“Wat de gewenste fietsinfrastructuur betreft, zien wij op een foto het bovenlokaal functi oneel fietsnetwerk vertrekken vanaf het station van Merchtem en via de Koning Albertstraat naar het centrum lopen. Vandaar vertakt de hoofdinfrastructuur zich via de hoofdwegen naar omliggende plaatsen. Wij vragen ons af waarom er niet gekozen is voor een doorsteek vanuit de Vesten naar de Markt. Nochtans opgenomen in het verkiezingsprogramma van een meerderheidspartij.”

”Volgens de nota is er geen tekort aan parkeercapaciteit. Wij met PRO hebben hier toch een andere mening over. Vooral tijdens het weekend stellen er zich toch ernstige problemen. Wij herhalen dan ook ons voorstel om de parkeercapaciteit aan de Reedijk te verhogen. Gezien dit een effectief overstromingsgevoelig gebied is, lijkt dit een goede plaats voor extra groene parkeerruimte.”

De leefkwaliteit staat sterk onder druk in Merchtem centrum. Is het niet jammer dat je in de startnota steeds het volgende moet lezen: ‘Er zijn geen parken of groenvoorzieningen in de openbare ruimte en ook in het straatbeeld is weinig tot geen groen aanwezig, waardoor het geheel een stenige uitstraling heeft .’ Daarom vindt PRO dat de inbreiding in het centrum mag vertraagd worden en op sommige plaatsen zelfs mag stoppen. Dat wij eerder moeten gaan voor meer publieke domeinen in de vorm van parken, groenaccenten en speelpleinen.

Ons voorstel voor de herinrichting van het Mieregemplein met het behoud van het kasteeltje en het speelbos was hiervoor al een aanzet tot meer groen. Maar ook het opstarten van onderhandelingen voor de aankoop van het park op de Reedijk kan bijdragen tot een betere leefkwaliteit. Voor ons moet er een juiste balans gevonden worden tussen de levendigheid van de gemeente en de leefbaarheid. Want wat ben je met een gemeente die blijft groeien, terwijl de wegen, de parkings, de scholen, de veiligheid, de integratie en taalproblematiek maar een bepaalde capaciteit hebben.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&Vplus): “Ik denk dat een aantal zaken verkeerd begrepen zijn in de startnota. Een startnota bevat de principes van een RUP, nadien volgt een beschrijving. Inderdaad, de huidige situatie is beperkt. We komen op de meeste punten wel overeen, denk ik. Er is inderdaad een gebrek aan parken en groen. Ook het Mieregemplein
zal aangepakt worden, maar dat zit niet in het RUP, wel in een ander plan. Ik denk dat David mijn verordeningen wel merkt, maar vanaf dan, op 1 appartement na, worden geen vergunningen meer goedgekeurd. Wat er nu gebouwd wordt, zijn vergunningen die voor de inwerking van de verordening zijn goedgekeurd. Ik geloof anderzijds dat er wel nood is aan meergezinswoningen. 

Er zijn veel alleenstaanden, er is een goede mix nodig en de woonkwaliteit stijgt.” 

Joris Verspecht (PRO) had voor schepen De Valck nog een vraag mee. “Beste David, ik begrijp u niet helemaal. U zegt, al meerdere keren, dat een bouwverordening niet streng genoeg kan zijn, maar … dat de rechten van de bouwheer niet in gevaar mogen komen. Ik begrijp dat wel, ik zou ook niet graag hebben dat men aan mijn eigendom knabbelt. Maar ‘t klinkt ook wrang, want wat met de belangen van de gemeenschap? Betekent uw redenering dat we nog meer van die toestanden krijgen zoals aan de huidige Yassa-market (vroeger gbke)? Daar tegenover staat 2 buildings die volgens de filosofie van de ‘rechten van de bouwheer’ is gezet. Elke vierkante centimeter bouwgrond is er benut. Maar aan de rest van Merchtem werd blijkbaar niet

gedacht, want wie uit de Mieregemstraat komt, moet met z’n auto 2/3 over de stopstreep gaan staan om te zien of er verkeer aankomt. En op de hoek van de Mieregemstraat en de Oudstrijdersstraat, lijkt deze situatie zich te gaan herhalen.

Bij mijn weten, en ik heb meerdere programma’s gelezen, is geen enkele partij in Merchtem vierkant tegen appartementen. PRO stelt zich al sinds zijn oprichting wel vragen stellen bij uw “bouwheer-redenering”. Zeker omdat die redenering tot in zijn meest extreme vorm wordt uitgediept: een extra bouwlaag en zogenaamde IN-breiding in het centrum, om geen UIT-breiding te moeten doen en het groen te bewaren in de landelijke delen van Merchtem. Steeds meer mensen spreken ons aan over het feit dat dit niet klopt.

Elke politicus zet zich in voor het algemeen belang, zij het elk vanuit zijn perspectief. Ze zijn als het ware advocaten voor de samenleving. U bent ze allebei. De rechten van de bouwheer en die van de samenleving moeten toch verzoend kunnen worden? Of ben ik te naïef?”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&Vplus): “Ik weet niet waar je het haalt over extra inbreiding. Er staat al genoeg verdichting in het centrum. Wat inspraak betreft : we hebben een hele goede Gecoro. Je zegt dat er geen informatie over het inspraakmoment vertrokken is. Dat vind ik een brug te ver. We verstuurden verschillende persberichten, het stond
op onze APP en op Facebook, er was een artikel in Klakson. (Nvdr: Er waren 40 aanwezigen) 

Er werd uitdrukkelijk vermeld dat er nog inspraak is op de gemeente. De startnota bevat de principes. Daarna moet alles in plannen gegoten worden. Dat zal wellicht in 3 delen gebeuren, in aparte gebieden. We willen er de mensen bij betrekken. Jullie betreuren het gebrek aan een mobiliteitsplan. Het kost € 50.000 om een bureau aan te stellen en om € 15.000 subsidies binnen te halen. Daarna gaan we in aanbesteding. Onze dienst heeft de handen vol met de normale aanbestedingen. Daarna moet een visie opgemaakt worden. Nu vrijdag verloopt de termijn van indiening van de offertes voor de opmaak van het mobiliteitsplan. We zoeken extra parking, niet in het RUP, maar daarbuiten.”

Schepen David De Valck (Lijst 1785): “Wat bedoel ik met rechten van de bouwheer? Elke vergunningsaanvraag wordt door onze diensten getoetst aan de wettelijkheid. De overheid moet in de eerste plaats. Als ik zeg dat de bouwverordening niet streng genoeg kan zijn, dan zeg ik dat elke vierkante meter zijn bouwkost heeft . Kom binnen 5 jaar niet zagen dat het hier te duur is. Wat mijn persoonlijke eigendommen betreft, ik heb een paar projecten gedaan in Merchtem en wat mij betreft , nooit meer. Ik hoop van u hetzelfde.”

Joris Verspecht: “Ik denk dat 90% van de Merchtemnaren vinden dat er een andere ruimtelijke ordening moet komen. Waarom heeft het zolang moeten duren? Of moesten er nog snel vergunningen geregeld worden? Ik kon in het verleden wel mee de toekomst voorspellen. (tegen CD&Vplus) U bent mee ingestapt in de meerderheid.” David De Valck: “We voeren nu uit wat in 2012 unaniem werd goedgekeurd.” Verspecht: “Ik ben dan ook uit die partij gestapt.”

Ter stemming sloot N-VA zich aan bij PRO’s voorstellen, Groen sloot zich aan bij de meerderheid die tegen stemden. 

Tom Van Gestel (N-VA) vroeg meer extra aandacht voor de organisatie van een 11juli viering en de vraag of er door de gemeente activiteiten zijn gepland. David De Valck: “Voor deze 11 juliviering zijn er geen gepland. Als je lang teruggaat, werd dit door de verenigingen gedaan. Daarna organiseerden we wat lezingen, de ene al wat gevatter dan de andere. Dan hebben we
de 11 juliviering een tijdje gecombineerd met de zomermarkt, dat werd ook niet fel gesmaakt. Als we morgen Will Tura vragen om een liedje te zingen, staat er 1000 man, maar heb je dan iets gedaan voor 11 juli?”

Van Gestel: “42% stemde recent Vlaams. Er is een latente interesse voor. Het is aan ons om die aan te wakkeren, maar verwachten meer van de gemeente.”

Els Segers (PRO) was bezig haar garage op te kuisen: “Ik gooide een asbestplaats in de container van het recyclagepark, maar deze brak. Is er hier geen sproeisysteem mogelijk? Zijn er al metingen gebeurd? Kan de asbestcontainer bovengronds worden geplaatst en besproeid?” Schepen van milieu David De Valck: “Ja, we gaan die container verplaatsen. Het moet gebonden aangeboden worden en de container zal afgesloten worden. Men dient altijd de parkwachter te verwittigen. Dit wordt verder opgevolgd door Intradura.”

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: