blog

Gemeenteraad 27/05/2019

De voorwaarden van toekenning van feestcheques werden herzien. Het onderwerp kwam al eerder aan bod tijdens gemeenteraadzittingen, maar nu werd het reglement uitgebreid. De voornaamste wijziging gaat over de verhoging van de tussenkomst. Die gaat van 200 naar 250 euro. Voor een buurtfeest van meer dan 100 deelnemers wordt 500 euro toegekend.

PRO stemde als enige tegen. Els Seghers: “Voor alle duidelijkheid: we zijn absolute voorstanders van feestcheques. Het is de uitgelezen manier om mensen te verbinden en om je buren beter te leren kennen. Op de gemeenteraad van 25 februari had ik de vraag gesteld om inzake de feestcheques een eerlijker systeem te voorzien om discussies te vermijden. Op 19 maart werd ik dan samen met andere afgevaardigden van de andere oppositiepartijen uitgenodigd op een bespreking inzake de feestcheques met burgemeester Maarten Mast. PRO stelde voor om steeds een forfait te geven van 50€ met een verhoging van € 2,5 per effectieve deelnemer. Door bijvoorbeeld vooraf in te schrijven kan men het aantal deelnemers bepalen. Al gauw werd duidelijk dat ons voorstel niet zal worden aanvaard omwille van de administratieve “rompslomp” die deze met zich mee zou brengen. Na een uur over dit onderwerp te hebben gepraat, stelde burgemeester Maarten Mast voor om het basisbedrag van € 200 te behouden en de feestcheque te verdubbelen naar € 400 indien meer dan 100 deelnemers.

Controle over het aantal deelnemers zou gedaan worden door de personen die de cheques gaan overhandigen. Er zou tevens een genummerde deelnemerslijst opgevraagd worden om het aantal personen te kennen. Dit laatste vraagt volgens mij ook een zekere administratieve “rompslomp”. Ik vraag mij zelfs af wat hier het verschil is met de deelnemerslijst die PRO zou vragen. Dit alles zou dan uiteindelijk voorgelegd worden ter goedkeuring op het schepencollege van 21 maart. Wanneer ik de notulen lees, zie ik inderdaad dat het voorstel van  burgemeester Maarten Mast werd aanvaard, maar dat tevens de bedragen zullen worden aangepast.  Een feestcheque bedraagt nu € 250 en een dubbele feestcheque zal maar liefst € 500
bedragen. Wij hebben dit samen bekeken met onze fractie en kunnen dit voorstel niet steunen. Een dubbele feestcheque vanaf 100 personen van € 500 lijkt al meer op een grote financiering.”

“Ik moet tevens denken aan de woorden die burgemeester Mast zei tijdens de bespreking: “De hoofdbedoeling van deze subsidie is om het sociaal contact te verbeteren en om als basis bij te dragen bij de organisatiekosten. Niet om het feest te financieren.” Een subsidie van € 500 lijkt in mijn ogen eerder een financiering. En inderdaad, misschien komen er maar een
drietal straten hiervoor in aanmerking. Maar wat met de straten die 95 personen telt? Deze vallen juist uit de boot om aanspraak te kunnen maken op dit toch wel grote bedrag. En de discussies over een oneerlijke verdeling van de feestcheques kan weer beginnen. Werd er trouwens een rekenoefening gemaakt? En is hier voldoende budget voor? Het betrekken
van de oppositiepartijen in deze materie siert de meerderheid en kunnen we enkel toejuichen. Ik vraag mij enkel af wat het nut is om ons uit te nodigen en achteraf toch maar zelf te beslissen.”

Ludwig De Mesmaeker (Groen) vond het spijtig dat er aan buurtfeesten geen bepaalde voorwaarden verbonden zijn, zoals het afvalbeleid, het gebruik van plastiek borden, en zo meer.

Burgemeester Maarten Mast (1785) antwoordde dat dit binnenkort allemaal in een reglement zal staan. “Ik vind het spijtig dat we het er hier weer over moeten hebben. Een deelnemerslijst is alleen verplicht vanaf 100 personen. Het gaat om 3 à 4 feesten. Dit gaat om een opstart. En uiteindelijk is het aan het schepencollege om hierover te beslissen. Er is ook een indexering  bij, want de bedragen werden nog nooit verhoogd. Nu liggen de nieuwe bedragen vast voor 6 jaar.“ 

De gemeente keurde een huurovereenkomst goed met de onderneming Ematica van zaakvoerder Dirk Sarens. Gemeenteraadsvoorzitter Walter Teugels (CD&V): “Ematica is een firma die cursussen en workshops wenst te geven in onze lokalen van GTSM.” De huuropbrengst bedraagt € 3.000 per jaar. 

Tom Van Gestel (N-VA) had vragen bij de tweetalige folders die Circus Pepino verspreidde tijdens hun aanwezigheid in Merchtem. “We ontvingen hierover klachten. Uiteraard kunnen we dit als N-VA niet accepteren, in een gemeente die als het ware een soort buffer zou moeten vormen tegen de steeds uitdeinende verfransing, kijk naar Wemmel en Asse. We zijn niet tegen circussen, van waar ze ook komen. We stellen een aanvulling op het reglement voor: ”Circussen die het Vlaams karakter van onze gemeente niet respecteren en niet enkel Nederlandstalige publiciteit verspreiden, zullen in de toekomst geweerd worden.” Hun aanvraag zal dan bijgevolg een negatief advies krijgen.”

‘Als het Cirque du Soleil hier zou optreden zal het ook niet het ‘zomercircus’ zijn – David De Valck’

Schepen van Vlaamse aangelegenheden David De Valck (Open Vld): “We zijn natuurlijk voorstander van uw voorstel en een sanctie. Maar er is een voorgaande, namelijk ons marktreglement, dat werd vernietigd door de minister. De taal is grondwettelijk vrij. We kunnen geen sanctie opleggen, maar dit ook in geen enkele omstandigheid goedkeuren. Als we dit wel zouden doen, zal dit geschorst worden door de minister. Ik heb deze publiciteit ook gekregen. Het is een soort van sjabloon. Uw collega maakte gewag van klachten. Zelf heb ik er geen ontvangen. Graag een dubbel.”

Van Gestel: “De klachten komen meestal als het circus weg is. Hoe willen jullie dan wel het Vlaamse karakter van onze gemeente respecteren? Met een optreden van boerenpaarden? Ik versta de grondwet, en dat er geen sanctie kan komen. Maar er moet van Merchtem toch wel een signaal komen? Mensen vinden dit belangrijk.”

De Valck: “De goedkeuringen van de circussen worden al gefilterd bij aanvraag. We staan er maar 1 toe per jaar. Als het Cirque du Soleil hier zou optreden zal het ook niet het ‘zomercircus’ zijn. Het Vlaams karakter zit hem in de aankondiging, de verwelkoming, het gebeuren zelf.” PRO steunde N-VA en stemde voor de aanpassing. De meerderheid en Groen keurden het af.

Tom Van Gestel herhaalde zijn vraag voor de aankoop van bijkomende microfoons tijdens de raadszittingen. Schepen Toon Luypaert (CD&V): “We hebben eerst een marktonderzoek gedaan voor audiosystemen. Dat is intussen achter de rug en we weten wat we willen. Nu zijn er maximaal 3 microfoons. In de toekomst willen we 7 nieuwe, dus 10 in totaal. De kosten
voor de installatie en aankoop bedraagt ongeveer 10.000 euro. Daarbij komen de kosten voor de audioverslaggeving, maar daar zijn er gradaties mogelijk. Waarschijnlijk tegen de gemeenteraad van september zou dit in orde moeten zijn.”

Van Gestel kwam ook terug op de gevaarlijke toestand aan het recyclagepark door het plaatsen van een container tussen de slagbomen bij het verlaten ervan.

David De Valck: “Ik heb u toen gezegd dat we op de hoogte waren. We zijn ter plaatse geweest met de technische dienst, Intradura en ikzelf. We zijn van plan om het snoeihout gratis te maken en daardoor is dat stuk te klein. We moeten dat gratis gedeelte herschikken door het groter te maken. Het gratis gedeelte zal uitgebreid worden.”

Tom Van Gestel (N-VA): “We vragen naar de visie en beleidsvoorstellen van de nieuwe bestuursploeg. Waar staan jullie voor? Wij staan voor een transparant communiceren. De burger heeft er recht op. Zo kan de beleidsbelofte afgetoetst worden door de burgers. Wanneer worden de beleidsdoelstellingen, de meerjarenplanning en het financieel plan voorgelegd aan de
bevolking? Wat zijn de prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen?”

Ludwig De Mesmaeker had over hetzelfde thema een iets langere vraag voorbereid. “In voorbereiding van het opstellen van het BBC voor de volgende 5 jaar wordt er een  omgevingsanalyse gemaakt. Op het schepencollege van 2 mei kwam de planning van heel die omgevingsanalyse aan bod, waarvan de meeste punten een deadline hadden die al achter de rug is. Om die omgevingsanalyse te toetsen, wordt er ook een gespreksavond voorzien met verschillende gesprekstafels. Merchtem opteerde om dit door te laten gaan op 11 juni, in de
feestzaal van Brussegem. Er werd a priori beslist om de selectie, van de burgers voor die gesprekstafels, te doen door sampling, door kiescomputers. Hoever staat men met de selectie van die burgers en worden die goed op voorhand gebriefd zodat die gesprekstafels serieus kunnen verlopen? 

In het verslag van die planning stond dat men de specifieke onderwerpen ging laten afhangen van de externe omgevingsanalyse maar toch ook zeker de volgende onderwerpen mee te betrekken: mobiliteit, ruimtelijke ordening, gemeentelijke dienstverlening, milieu, veiligheid en vrije tijd. Mogen we weten waarover de gesprekstafels uiteindelijk zullen gaan? Zes jaar geleden werden de voorstellen van de BBC zelf nog voorgelegd aan de verschillende adviesraden, die dan opmerkingen en belangrijke punten van voorstellen en kritieken konden geven.

We hopen dat de huidige beleidsploeg ook van plan is de adviesraden te betrekken bij deze beslissingen. Men heeft nu enorme inspanningen gedaan om mensen aan te sporen om deel te nemen aan die raden. Die mensen zullen dan waarschijnlijk ook gemotiveerd zijn om mee de grote lijnen te bepalen waar de gemeente de volgende 6 jaar wil aan werken. Is de gemeente van plan de adviesraden te betrekken bij de invulling van de uiteindelijke BBC?”

Burgemeester Maarten Mast: “Het beleidsdocument voor 2019 staat nog steeds op de website. We zijn volop bezig met de interne en externe omgevingsanalyse. We zullen de invulling geven na het begrotingsconclaaf dat meestal plaatsvindt in oktober. Extern: voor deze gesprekstafels zijn de uitnodigingen deze week verstuurd. Verschillende groepen zullen worden gevormd in het gemeentehuis. Dit gaat door op 12 juni. Per gesprekstafel voorzien we 6 tot 10 personen. We besloten dit op 1 avond te doen, waar de verschillende thema’s – behalve ‘dienstverlening’ – aan bod komen. De adviesraden krijgen dezelfde vragen. Voor de gesprekstafels is het de bedoeling de neutrale burger te betrekken en te brainstormen zonder beïnvloeding van gespreksleiders of facilitators. De resultaten zijn de basis voor de BBC, waar een zware verantwoordelijkheid ligt bij het schepencollege.”

‘Iemand aan de schandpaal nagelen deed de vorige burgemeester de laatste jaren wel meer – Els Segers’

Els Segers (PRO): “De parking van Action wordt buiten de openingsuren afgesloten. “Dit is de fout van schepen Elpers”, zo lazen we op de sociale media, een suggestie van de vorige burgemeester. Iemand aan de schandpaal nagelen deed hij de laatste jaren wel meer. Wat is hier van aan?”

David De Valck: “Ik en Steven Elpers zijn op een vergadering geweest bij de opening van Action. Er zouden minder problemen zijn door de opening van nieuwe Actions in de buurt. We hadden toen afgesproken met de mensen van Action dat men ons ging contacteren als er iets zou veranderen. Dit is niet gebeurd en niet correct! Er zal een overleg zijn op 7 juni.”

‘Jammer dat je in de plaatselijke magazines niet wil adverteren – Joris Verspecht’

Nele Larivière (PRO) vroeg zich luidop af waarom er tijdens het infomoment over de nieuwe RUP’s op 14 mei weinig aanwezigen waren. “Tijdens het participatiemoment over het RUP aangaande Merchtem-Centrum kwamen slechts 40 mensen langs. Dit werd ook zeer laat aangekondigd en enkel op de gemeentelijke website. Jammer dat de handelaars niet werden verwittigd.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&V) verdedigde zich: “Er werd publicatieruimte gekocht in Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De Standaard. Het stond op de facebook-pagina van de gemeente en werd bekendgemaakt via onze app. We verstuurden een persbericht naar de lokale magazines. De tijd was kort, maar anders was het niet meer
haalbaar voor de grote vakantie.”

Joris Verspecht (PRO): “Jammer dat je in de plaatselijke magazines niet wil adverteren. Zij brengen hier elke maand een uitgebreid verslag van de gemeenteraad.”

Casier zei hierop dat het een verplichting was om in 3 kranten te publiceren. 

Aansluitend volgde de huldiging van de ere-schepenen en raadsleden van gemeente en OCMW, maar daarover berichtten we in de vorige uitgave.

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: