blog

Gemeenteraad 29/04/2019

Schepen van financiën David De Valck (Open Vld) gaf commentaar bij de eerste budgetwijzing van het jaar voor zowel de gemeente, het AGB en het OCMW. 

“Het budget 2019 werd unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2018. Dat budget was wat men noemt een technisch budget. Een budget dat ongeacht de meerderheid die per 1 januari aan het roer zou komen, voorziet in de noodzakelijke uitgaven. Met deze budgetwijziging zet de nieuwe bestuursploeg haar krachtlijnen uit. Minstens voor de maanden die 2019 ons resten. Deze budgetten werden besproken op de commissie financiën en daar zonder enige opmerking goedgekeurd. Essentieel en prioritair blijft het om Merchtem financieel gezond te houden. 

Dit betekent een relatief lage schuld per inwoner en ruimte om te investeren. Financieel gezond blijven kan ook perfect met hogere belastingen door de gemeente. Daar opteert ook deze ploeg niet voor. Geen enkele belasting wordt verhoogd. Er is een duidelijke verhoging van investeringen in ons wegennet, met de aanleg van fiets- en voetpaden. We investeren ook in jeugd met de inplanting van een speelplaats voor de tieners op de site van Dooren. De oudste serviceflats worden vernieuwd. We gaan ook voor vergroening van buurten met concrete realisaties en aandacht voor elk mogelijk project om vergroening te realiseren bij vergunningsbeleid. We komen ook de jeugd tegemoet door hen financieel hulp te bieden bij organisatie van fuiven.

Ook qua afvalbeleid gaan we voor meer service aan zelfs lagere prijs voor de burger. Het kan symbolisch klinken, maar de prijs van de afvalzak gaat naar omlaag. De gratis-fractie  recyclagepark breidt alleen maar uit. Dit alles binnen een gezonde financiële structuur.”

‘We staan nu stil, er is chaos – Joris Verspecht’

Toen Joris Verspecht (PRO Merchtem) wat vragen stelde, werd de bal door de schepen al snel teruggekaatst. “Ik had graag gehad dat je uw vragen in de commissie financiën had gesteld. U zegt dat de burgemeester zegt dat er weinig centen zijn. Ik heb hem dat niet horen zeggen. Op kasbasis staat er 11 miljoen euro op onze rekening. Merchtem is wel degelijk financieel gezond.”

Verspecht: “Ik heb er geen echte vragen gesteld. Er waren wel veel nieuwe mensen en ik vond dat er inhoudelijk meer informatie mocht gegeven worden, want er werden geen cijfers gegeven. Ik heb wel een vraag: er wordt € 800.000 voorzien voor infrastructuurwerken? Waar gaat dat geld naartoe? Want we staan nu stil, er is chaos.“ De Valck: “De meerjarenplanning
is voor het einde van het jaar. Er moet eerst een omgevingsanalyse worden opgemaakt.” De opmerking van Mario Vandevelde (Open Vld) tegen Verspecht dat hij “als verenigde oppositiepartij op de commissie financiën zijn mond niet heeft opengedaan”, schoot bij Tom Van Gestel (N-VA) in het verkeerde keelgat. “Ik schrik van uw verontwaardiging. Die is ongepast.”

Burgermeester Maarten Mast (Lijst 1785): “Ik heb gezegd dat erin het vorig bestuur zeer zuinig gewerkt werd. Nu is het een echte luxe. Welke opportuniteiten er zich zullen aandienen, kunnen we niet zeggen. Maar als er een pand op een hoek van een straat te koop komt, dan kunnen we dat bijvoorbeeld aankopen. We gaan voor mobiliteit.”

Joris Verspecht: “David De Valck zegt hier dat ik te laat was op de commissievergadering, maar ik heb niets van de vergadering gemist én heb er wel vragen gesteld, bijvoorbeeld over de markt. Ik had het misschien grondiger kunnen overlopen.” Verspecht kreeg steun van Ludwig De Mesmaeker (Groen): “(tegen David De Valck) U heeft er 30 minuten gesproken maar u heeft er niets gezegd. En voor ons als raadsleden is het niet gemakkelijk omdat wij werken overdag.”

Over naar de plaatsing van camera’s aan het station. Maarten Mast: “Het dossier werd vorige legislatuur opgestart. We moeten rekening houden met de privacy. We hebben contact gehad met de NMBS. Wanneer we er gingen zetten, zei spoorwegbeheerder Infrabel eerst “neen”. Vorige week is het dan toch terug geïnteresseerd. Indien we nu wel het ja-woord krijgen, komen er 3 camera’s bij, 1 voor elke fietsenstalling. Voor Ten Anckere was er al een principieel akkoord. Die wordt er geplaatst op 15 mei. 

Ik was verbouwereerd: 1 post op facebook van 1 inwoner én de media neemt dit over. Een gevaarlijk precedent. Die persoon zei iets van: “Ik ga hem op zijn bakkes kloppen “. Zo’n persoon verkies ik niet voor een Buurt Informatie Netwerk (BIN). We gaan hiervoor wel starten met een vergadering.”

Tom Van Gestel (N-VA) was blij met de aankondiging van burgemeester Mast over het plaatsen van camera’s op openbare plaatsen en het op gang trekken van een eerste BIN-vergadering, een eerder voorstel van N-VA. “Ik ken die man niet en wil er ook niet mee geassocieerd worden. Wel als buurtbewoner met Ten Anckere. Mensen komen me zeggen dat er drugdeals plaatsvinden. Dat er fietsen worden gestolen en geslagen wordt met een honkbalstok. Een BIN is geen burgerwacht of militie, maar we vinden wel dat het er moet komen. PRO stelde voor om ook de buurt hierbij te betrekken.

‘Zanzibar is blijkbaar een symbooldossier of een scharnierdossier voor de mensen – Maarten Mast’

Niet op de officiële agenda, wel een delicaat item: Zanzibar. Maarten Mast nam spontaan het woord: “Ik ben hier niet om Zanzibar te verdedigen, maar wel om onze beslissing waarom wij sommige zaken toelaten in Merchtem. Ten eerste was het dus duidelijk een principieel akkoord, een akkoord over het principe of Zanzibar al dan niet toegelaten kon worden op grond van onze gemeente. Een definitieve beslissing werd pas genomen nadat het zeer uitgebreide advies van de politie was uitgebracht. Dit is dus positief. Het definitieve advies van de brandweer wordt pas na keuring ter plaatse gegeven. De politie heeft een uitgebreid advies gegeven over de verkeersafwikkeling.

Er zal dus een aparte aan- en afrijroute zijn naar en van het evenement. Ook zullen de fietsers en auto’s zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden, maar dit wordt nog uitgebreid besproken met de fietsersbond. Daarenboven zullen de organisatoren investeren in extra fietsstallingen. De return voor de Merchtemse verenigingen is dat zij in samenspraak met de organisatoren de accommodatie gratis kunnen gebruiken buiten de vaste openingsuren. Bijvoorbeeld: barbecue Jeugdraad, zwemmen Wiebeltje, uitstap Merchtemse scholen, petanque of kubb-tornooi, sporteldag,.... Bij deze doe ik een oproep aan elke vereniging in Merchtem om hier eens over na te denken. Ik kan alleen maar onderhandelen, het initiatief moet van de verenigingen komen. Wat de impact is voor de natuur kan ik zelf moeilijk inschatten. Wat ik wel weet is dat dit gemeentebestuur al zeer veel ondernomen heeft i.v.m. de ecologie in Merchtem. Volgende week heb ik een nieuwe afspraak met natuurpunt en ik zal ook dit punt eens meenemen naar het overleg. De organisatie van Zanzibar is wel al van bij hun opstart begonnen met te werken met recycleerbare bekers en servies. Misschien kunnen we op dit gebied van hun nog iets leren. Voor de geluidsoverlast is er met organisatoren afgesproken dat zij mij elk weekend de uitrol/afdruk van hun decibelmeter moeten bezorgen. Ook zal er streng toegezien worden op de naleving van de openingsuren. Wanneer zij deze afspraken overtreden, zullen er sancties volgen. Ook is er gekozen voor een aan-en afrijweg waar geen bewoning is. Ik heb als burgemeester, deze eerste 4 maanden, al veel telefoontjes en mails gekregen, maar dat ging meestal over individuele vragen, Zanzibar is het eerste item waar ik vanuit verschillende hoeken werd belaagd. Het is blijkbaar een symbooldossier of een  scharnierdossier voor de mensen. Wel, ik kan jullie zeggen dat wij dit dossier behandelden zoals wij alle dossiers behandelen en dan heb ik het overschrijdend, over alle bevoegdheden, van jeugd, sport, onderwijs tot ruimtelijke ordening. Wij willen ver meegaan in de plannen en dromen van de Merchtemnaren. Wij moedigen zelfs iedereen aan die initiatief neemt, maar het zal gebeuren volgens onze regels en daar zullen we nauw op toezien. Ten slotte wil ik nog meegeven dat wij staan wij voor een leefbaar Merchtem, maar ook voor een levendig Merchtem. En als je officieel een feestgemeente bent, als de slogan van je logo “Het is mogelijk in Merchtem is” en als de liberale partij grootste partij van de meerderheid is - en dat is zonder afbreuk te doen aan onze coalitiepartner, want tot op heden hebben wij elke beslissing in unanimiteit genomen - maar dan weet je dat Merchtemnaren die iets willen ondernemen gesteund zullen worden door dit gemeentebestuur.”

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: