blog

Gemeenteraad 25/03/2019

Normaal wordt de gemeenteraad gevolgd door de OCMW-raad. Deze keer werden de rollen omgedraaid. Aanleiding was het feit dat er geheime punten dienden gestemd te worden in de gemeenteraadszitting, en zo werd er minder tijd verloren. Een van de punten betrof de goedkeuring van de deontologische code voor de gemeente- en OCMW-raadsleden. 

Voorzitter Walter Teugels (CD&V) verklaarde dat de fractieleiders de week  voordien samen kwamen en dat er nog een paar wijzigingen werden gevraagd. Algemeen directeur Chris Van den Bossche: “Deze code is een verplichting volgens het decreet lokaal  bestuur. Zo gaat het onder andere over het aannemen van geschenken door mandatarissen. Deze moeten ofwel teruggegeven worden ofwel moet de algemeen directeur er in eer en geweten een bestemming aan geven. Dit wordt ook opgenomen in een register, onder meer om mogelijke schendingen te voorkomen. De deontologische commissie bestaat uit 4 leden van 1785, 3 leden van PRO, 1 N-VA’er en 1 raadgevend lid van Groen, aangevuld van ambtswege door mezelf en het diensthoofd interne zaken.”

Ludwig De Mesmaeker (Groen) vroeg zich waarom er geen huisdieren in de assistentiewoningen van het OCMW worden toegelaten. Schepen Julie Asselman (Open Vld): “In het verleden waren er wel bewoners met een kat of een vogel. Maar dat kon problemen geven voor allergieën. In het woonzorgcentrum mogen wel dieren op bezoek komen, aan de leiband in de  cafetaria. In assistentiewoningen mag men wel maximaal 1 huisdier ‘uitdovend’ houden, met andere woorden geen vervanging na de dood. We zijn niet onmenselijk, maar huisdieren mogen niet storen.”

De Mesmaeker wou weten hoe het zat met de kostprijs van Woonzorgcentrum Ter Stelten. “Een verblijf in een Vlaams woonzorgcentra kostte in mei van vorig jaar € 57,59 per dag of € 1728 per maand. Daarmee ligt de maandelijkse kostprijs € 39 of 2,29% hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de dagprijzen in de Vlaamse rusthuizen door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De prijs van een rusthuisverblijf is daarmee iets sneller gestegen dan de inflatie, die in dezelfde periode 1,82 % bedroeg. De reële prijsstijging bedraagt zo 0,47 %. Dit is de kleinste stijging sinds Vlaanderen drie jaar geleden begon met het opvolgen van de rusthuisprijzen. In de dagprijs zijn de kosten van het verblijf, de verpleging en de maaltijden inbegrepen. Extra kosten zoals het internet, de kapper, de was, doktersbezoek en medicatie komen bovenop die kostprijs. Die € 1728 per maand is wel de gemiddelde prijs voor Vlaanderen.

Hier zijn wel grote verschillen te merken. Een rusthuisbewoner betaalt in Merchtem gemiddeld € 1934,51 per maand. Dat is meer dan € 200 boven het gemiddelde. Dan is er nog een verschil tussen Martinas met € 1914,29 en Ter Stelten met € 1956,3.” 

“Mijn vraag: voorziet de gemeente via de begroting en via het uit te werken BBC-plan 2020 - 2025 tussenkomsten, zodat de prijs in ‘Ter Stelten’ toch op zijn minst wordt teruggebracht tot de gemiddelde kostprijs, € 1728 in plaats van € 1956. Dit om het toch mogelijk te maken dat een gemiddelde Merchtemnaar zijn rusthuis kan betalen. Kan men bij de Vlaamse en de Federale
overheid niet aandringen om meer geld via het gemeentefonds te voorzien zodat sociale voorzieningen betaalbaar worden?”

‘Wie niet kan betalen, moet zich wenden tot de geijkte kanalen – Julie Asselman’

Julie Asselman: “In de zorgsector zijn we allemaal vragende partij voor gesubsidieerde ‘handen’. Met onze nieuwbouw was er een forse stijging. Maar appelen zijn appelen en peren zijn peren. In onze dagprijs zit bijvoorbeeld mee inbegrepen het incontinentiemateriaal, toiletartikelen en de persoonlijke was van de kledij. We proberen zeer specifieke zorg te bieden. Wie zwaar zorgbehoevend is, wordt het meest gesubsidieerd. In Ter Stelten hebben we er voor gekozen om zwaar zorgbehoevenden op te nemen. Vroeger verbleef men 10, 15 jaar lang in een woonzorgcentrum. Dat is nu niet meer zo vandaag. Onder meer door een beter netwerk thuis. Af en toe komt er wel nog iets bij van het RIZIV. Iets van onze prijs afdoen is oneerlijk. Wie niet kan betalen, moet zich wenden tot de geijkte kanalen.”

De gemeenteraadszitting vatte vervolgens aan. Schepen Lien Casier (CD&V) kwam terug op een eerdere vraag van Tom Van Gestel (N-VA) over de plaatsing van LED-panelen. “We hebben hiervoor contact opgenomen met de politie en dit werd negatief geadviseerd.”

“Ook voor de andere gemeenten?”, wou Van Gestel weten. Casier zei dat niet precies te weten voor Wolvertem, maar wel “dat men er op verschillende plaatsen van aan het terugkomen is“.

Zoals eerder bekend, werd beslist de cadeaubon “Merchtemse shopper” terug te trekken, althans het reglement ervan. “De bon blijft wel nog bestaan, maar wordt alleen niet meer verkocht aan het publiek”, vertelde burgemeester Maarten Mast (1785). “De administratieve rompslomp was de voornaamste reden om de bon stop te zetten”, vulde schepen Steven Elpers (Open Vld) aan.

Het gebruikersreglement voor gemeentelijke hondenweides werd unaniem goedgekeurd. Maarten Mast zei hiervoor te hebben samengezeten met raadslid Luc Robberechts (PRO). “In Brussegem is er geen probleem qua sluitingsuur, in de toekomstige hondenweide in de Gasthuisstraat gaan we er wel een openingstijd bijvoegen: open van 8 tot 22 uur.”

‘Dat is goed nieuws, want het aantal leerlingen was in dalende lijn – Nele Larivière’

Op de agenda: de raamoverkomst voor het leerlingenvervoer, waaronder dat van de tuinbouwschool Peizegem. Nele Larivière (PRO) vroeg naar de beweegreden voor deze overeenkomst, nadat het busvervoer van en naar Peizegem enkele jaren geleden nog werd afgeschaft door de toenmalige meerderheid, ondanks het protest van vele ouders. Schepen van Onderwijs Steven Elpers: “In 2015 heeft de vzw Ouderraad ingestaan voor de organisatie van het busvervoer, omdat we dit als college van burgemeester en schepenen niet zelf wilden. De ouderraad kon dit 2 jaar lang zelf betalen door de organisatie van allerlei activiteiten.

Nu kwam ze niet toe. Men vraagt ons om het verschil bij te passen. Op vraag van de directrice gaan we het zelf organiseren.” Larivière: “Dat is goed nieuws, want het aantal leerlingen was in dalende lijn.“

De huur van de feestverlichting tijdens de eindejaarsperiodes 2019-2020-2021 werd goedgekeurd. Maar niet unaniem. Toon Dours en Joris Verspecht, beiden PRO, stemden als enige om diverse reden tegen. “En dat is voor onze partij geen probleem. We hebben hier verschillende meningen over. We zijn tegen de particratie”, aldus Dours.

De variaronde.

Ludwig de Mesmaeker kaartte in een lang betoog de aanleg van fiets- en voetpaden aan en het autoluw maken van het centrum. “Elke partij in Merchtem heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezing campagne gevoerd om het centrum verkeersluw te maken en opnieuw aandacht te geven aan voetgangers en fietsers. Ook de parkeerproblematiek moest aangepakt worden. Nu lezen we vooral in de pers dat het gemeentebestuur wil investeren in de opmaak van een mobiliteitsplan en budgetten wil vrijmaken voor fiets- en voetpaden. In dit mobiliteitsplan wil men focussen op het autoluw maken van het centrum. Verder wil men investeren in het veilig maken van de schoolomgevingen en extra geld voorzien voor de werken aan Leirekensroute en de Bollestraat.” 

‘Het argument dat Merchtem gebukt gaat onder 2 gewestwegen wordt al jaren als excuus gebruikt om zelf niets te moeten ondernemen – Ludwig De Mesmaeker’

“Groen Merchtem is bezorgd dat er hier weer loze beloften gedaan worden of dat het extra geld verkeerd gespendeerd zal worden zoals in het verleden meermaals gebeurd is. Men schermt met het veilig maken van de schoolomgevingen. Is het na 18 jaar  niet evident dat de schoolomgevingen reeds veilig zijn? Er zijn inspanningen gebeurd maar niet voldoende. Aan de Rinkeling in Brussegem heeft de gemeente inspanningen gedaan maar niet voldoende. Er is op het einde van vorig schooljaar een voorspelbaar ongeval gebeurd, gelukkig enkel met zware blikschade. Wat betreft de opmaak van het mobiliteitsplan kan ik het volgende vermelden.

In Merchtem is er wel degelijk een mobiliteitsplan - in tegenstelling van wat de meeste mensen denken - maar dit wordt vooral stil gehouden om geen slapende honden wakker te maken. De meeste zaken in dit mobiliteitsplan worden niet geacht om te worden gerealiseerd. Een mobiliteitsplan is vooral een pro formadocument om te kunnen genieten van bepaalde subsidies. Het is zeker niet bindend en voor de beleidsmensen een alibi om met de zaak bezig te zijn. Het mobiliteitsplan werd in Merchtem in 2005 conform verklaard en in 2010 definitief  vastgesteld. In 2015 is er een verbreding en verdieping geweest. In 2020 zijn we opnieuw 5 jaar verder en moet er inderdaad een vernieuwing komen want dit moet om de 5 jaar gebeuren.

De huidige opmaak kadert in deze termijn en is zeker niet bedoeld om de mobiliteit echt te verbeteren. De werken aan de Bollestraat kunnen gebeuren maar zijn volgens ons niet prioritair. De fietsers en de voetgangers kunnen hier een alternatieve route gebruiken, langs de Hondsbergstraat. De Sint-Jansstraat is als deel van de wekelijkse omleidingsweg en als doorgangsweg volledig verkeerd ingericht. Het smalle fietspad wordt nog versmald door de aangebrachte paaltjes of rubberen gedrochten. Het fietspad op de Kalkhovenlaan is volledig ingericht volgens de voorschriften van hoe het zeker niet moet. Met Groen hebben we hier 6 jaar lang voor geijverd in de Gecomo, zonder resultaat. Laat ons zwijgen over het fameuze fietspad op de Spiegellaan. Het nieuw aangelegde fietspad in de Puursstraat tart elke verbeelding en spijtig genoeg zijn de voorspelde ongelukken reeds gebeurd. In welke maatschappij leven we als er een kind kan sterven onder de wielen van een tractor omdat het van een slecht aangelegd fietspad geraakt dat niet breed genoeg is en ook niet afgescheiden is van de rijbaan?

Zou dit gebeurd zijn mocht hier geen fietspad aanwezig zijn? Overal worden fietsers op het fietspad aangereden, onlangs nog in Asse. Het argument dat Merchtem gebukt gaat onder 2 gewestwegen wordt al jaren als excuus gebruikt om zelf niets te moeten ondernemen.” 

“Rekening houdend met vernoemde argumenten onze vragen: Wat gaat men concreet doen om de leefbaarheid voor fietsers en voetgangers in de gemeente en bij uitbreiding in het centrum te verbeteren? Wat zal de inbreng van de inwoners zijn en in hoever zal de mobiliteitsraad geraadpleegd en naar deskundige adviezen gevolgd worden? Er wordt een extra
budget voorzien van € 800 000 voor fiets- en voetpaden. Hoe zal dit gespendeerd worden? Is er al nagedacht dat fietspaden niet altijd de beste oplossing zijn voor de veiligheid van de fietsers?”

Schepen van Mobiliteit Lien Casier: “Het mobiliteitsplan is niet meer een verplichting, door de invoering van de vervoerregioraden. Maar we gaan er wel nog een opmaken om de deskundigheid niet verloren te laten gaan. Er is overleg met het gewest. Willen wij het centrum autoluw maken, dan wil het gewest andere zaken nakijken. Wat de schoolomgeving betreft: we gaan nog punten aanpakken die beter kunnen. We gaan na waar we paaltjes kunnen weghalen, zoals in de Leopold III-straat. We zijn ons bewust dat fietspaden niet overal een oplossing zijn.

Bijvoorbeeld in de Molenbaan gaan we voor een fietsstraat. In de Bollestraat is het eerste deel een goed alternatief. Vanaf de Linterweg willen we een fietspad aanleggen. We hebben een budget van € 800.000 hiervoor, waaronder ook de werken aan Leirekensroute zitten voor de fietssnelweg, en deze voor de OMA-route. Andere maatregelen gaan we bespreken met de commissie mobiliteit.” Steven Elpers: “Ook het baantje tussen Puursstraat en Passerel willen we comfortabeler maken.” 

Ludwig De Mesmaeker was op dreef: “Ik dacht dat er altijd gezegd was dat de OMA-route voor 100% gesubsidieerd ging zijn? Ik zie in het centrum niets bewegen. Ik zie geen beleid!” Lien Casier over de OMA-route: “Niet als je er dingen bij wilt, zoals een voetpad naast het fietspad. We gaan kijken naar de pijnpunten. Maar geef ons wat tijd. We zijn 3 maanden bezig.”

Joris Verspecht: “We delen de bezorgdheid van raadslid Ludwig, dat er in het verleden niet veel gebeurde. Ik stel voor om met de fracties hierover eens samen te zitten, zoals met de hondenweide gebeurde.” Niet naar de zin van Julie Asselman: “Je kan toch niet voor alles een werkgroep oprichten. Daar dient de commissie mobiliteit voor.” Lien Casier begon zich te ergeren: “Stop met het vergelijken met het vorige schepencollege!” Verspecht: “Ik heb ook gezegd dat er heel veel goede dingen instaan. Maar nodig de oppositie uit!”

Burgemeester Mast rondde de discussie af: “Er komt een mobiliteitscommissie waar iedereen alle input kan geven.”

Ander onderwerp. Sociale woningen.

Dezelfde vraagsteller. De Mesmaeker: “Meer en meer mensen staan op de wachtlijst om een sociale woning te verkrijgen. Er wordt begonnen aan de bouw van sociale woningen aan de site van Ten Anckere. Maar daar alleen zal men het objectief niet kunnen bereiken. Natuurlijk zijn de grote verkavelingen - Matexi en anderen - niet meer verplicht een aantal sociale woningen te voorzien. Toch kan de gemeente bij bouwaanvragen en aanvragen voor verkavelingen er voor zorgen en aandringen dat er ook sociale woningen voorzien worden. Waar zitten we op dit moment met de verwezenlijking van het bindend sociaal objectief dat Merchtem moet behalen rond sociale woningen? Is het nieuwe gemeentebestuur van plan om in tegenstelling tot het vorige bestuur meer dringende maatregelen te treffen om dit objectief te bereiken? En hoe ver staat men in dit verband met de toetreding tot een intergemeentelijke samenwerking?”

Schepen van Sociale Zaken Julie Asselman: “Ons bindend sociaal objectief staat nu gecategoriseerd onder 2A. Er is hier in de vorige legislatuur enorm hard voor gewerkt. Maar het is veel werken, veel vergaderen, enzovoort. Het resultaat is bezig met de bouw van de Harmonieblock, die wordt opgeleverd in de zomer van 2020. In de Clerenblock komen 9 woongelegenheden, waarvan 3 entiteiten voorzien zijn voor vzw Zonnelied. In 3 andere straten werden er gronden verworven door de sociale huisvestingsmaatschappij. Wij worden opgevolgd door andere instanties. Ook in de toekomst werken we hieraan verder. We werken vooral met Haviland en Webra. In de toekomst gaan we toetreden bij Regio Noord door 3Wplus, waardoor er iemand deeltijds in de gemeente zal komen werken.”

Lien Casier gaf nog mee dat het sociaal objectief zeer traag gaat en dat men tijdens het laatste woonoverleg openstond vanaf 6 woongelegenheden per project. 

Nog meer varia van De Mesmaeker: “Eind 2017 verspreidde minister Ben Weyts een persbericht waarin hij de oprichting aankondigde van een verkeerstellingsplatform voor de Vlaamse Rand. Merchtem was een van de 19 deelnemende gemeenten. Uit het persbericht kan men de volgende info lezen: “Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en 19  gemeentebesturen uit de Vlaamse Rand kunnen gedurende 1 jaar verkeersdata opvragen met behulp van de Be-Mobile webtool. Ze kunnen ook zelf verkeersanalyses uitvoeren. Zo moeten de verkeerstromen op het hoofdwegennet én het onderliggend wegennet volledig in kaart gebracht worden.”

De webtool baseert zich op de zogenaamde Floating Car Data - historische en anonieme gegevens uit gps-toestellen, smartphones en fleetsystemen in voertuigen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor een bepaalde route na te gaan hoe men er in een bepaalde periode gereden heeft. De gegevens worden gebruikt voor 3 verschillende toepassingen:

  • analyses rond sluipverkeer met herkomst en bestemming van het verkeer per locatie;
  • reistijden en knelpuntdetectie van verkeerstrajecten;
  • beelden van de bezettingsgraden van wegen.

Met deze tool kan je testen uitvoeren om te onderzoeken  wat de impact van een bepaalde verkeersbeheersactie zou zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan of en hoe het sluipverkeer zich zou verplaatsen wanneer het op een bepaalde locatie geweerd wordt. Vlaanderen werkt voor dit project samen met de gemeenten die zich in het drukste en meest filegevoelige gebied van de Vlaamse Rand bevinden: Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Opwijk, Meise, Grimbergen, Zemst, Vilvoorde, Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Huldenberg, Overijse en Hoeilaart.

Zijn deze data reeds beschikbaar of is er niets van gekomen? Indien ja: is er iets gebeurd met deze informatie?”

Burgemeester Mast: “De data zijn beschikbaar tot 22 mei, maar hopelijk nog wat langer. Het is een moeilijke tool. Onze ambtenaar krijgt opleiding. Het is een nuttige tool om tellingen te doen. Er gebeuren nu ook tellingen, maar met een andere toepassing. Voor Merchtem wordt het sluipverkeer naar de Ring gemeten dat komt van de Sint-Guduladreef en de Lindestraat. De tool wordt ook gebruikt voor Mandsteen, Sleeuwagen en Koeweidestraat. Dit moet nog voor de verkiezingen afgerond zijn.” 

Voor de meest indrukwekkende vraagstelling in de gemeenteraad sinds jaren zorgde Reinhoud De Bosscher, de student rechten van N-VA. Hij ging plots plechtig staan en debiteerde alsof hij voor de rechtbank stond. Een vurig pleidooi over de staking in het onderwijs was het thema. “Ik ga eens iets out of character doen. Iets dat vloekt met mijn zorgvuldig opgebouwde imago van conservatief rechts-liberaal die niets dan minachting voelt voor de onderwijssyndicaten. Een houding die ik mij heb aangemeten, deels uit pose, deels uit een  zelfbeschermingsreflex tegen een pressiegroep die in cynisme en intellectuele flexibiliteit in niets moet onderdoen voor de mijne. 

Ik ga het opnemen voor leraren. Het is eens iets anders. Afgelopen woensdag staakten de leraren en ik geef hen volmondig gelijk. Want wat er de laatste jaren op hen afkwam is echt niet fraai. Betweterige onderwijskoepels, die tegen de wil van ervaren leerkrachten in de pedagogisch onzinnige brede eerste graad gaan opdringen. Opeenvolgende verlagingen van de ambities
in de nieuwe doelstellingen. Ouders die terechte B- en C- attesten juridisch gaan aanvechten, met algemene niveaudaling van de klas tot gevolg. 

Kostbare lesuren in taalverwerving die vervangen worden door nieuw uitgevonden broddel-pret-vakken als ‘Mens en Maatschappij’. En als kers op de taart het onwerkbare “inclusieve” onderwijs, het M-decreet, dat een karikaturaal voorbeeld is van hoe het particuliere belang in ons onderwijs altijd voorrang krijgt op het algemene belang van de hele leerlingenpopulatie. Het is goed en nodig dat het onderwijs er alles aan doet om kinderen met een beperking te integreren in het regulier onderwijs, maar vandaag is het idee doorgeslagen. Directies mogen niet langer inschrijvingen weigeren op cognitieve basis, waardoor er kinderen met een verstandelijke beperking instappen in het gewoon onderwijs, dat daar evenwel totaal niet op voorzien is.

“Allemaal door dezelfde deur en allemaal in dezelfde klas” is het nieuwe devies. Ook al zorgt dat voor burn-outs bij leerkrachten en niveaudaling bij de sterkste leerlingen. Ook al miskent men daarmee de pedagogische expertise en ondersteuning die gegeven worden in het Buso-onderwijs, dat kan bogen op een ervaren en enthousiast lerarenkorps. Mag dat allemaal niet baten. De minister van onderwijs blinkt uit in struisvogelpolitiek en verstopt zich in zowat elk fundamenteel debat achter de vrijheid van onderwijs, waarmee ze eigenlijk wil zeggen dat ze de onverkozen onderwijskoepels geen strobreed in de weg wil leggen in hun drang naar egalitaire eenheidsworst. Ook door de vakbond worden de juiste vragen, om politieke redenen, niet gesteld. Daar heet het braaf dat er ‘meer middelen en ondersteuning’ nodig zijn. Deze instituten zonder vaderlandsliefde en zonder zeden roepen zichzelf uit tot de apostelen van de beschaving en verlichting.”

“Weinig constructief allemaal, want daarmee krijg je de structuurfouten niet rechtgetrokken. In 2002 was onderwijs goed voor 7,2 miljard euro, vandaag voor 13,9 miljard, en het is er alleen maar op achteruitgegaan. Het is mijns inziens dus geen kwestie van geld, maar van visie en aanpak. De focus moet verlegd worden naar de echte missie van ons onderwijs: elke leerling laten uitblinken op zijn niveau en volgens eigen talenten. Dat vergt maatwerk in cognitief coherente klasgroepen (even vloeken in de kerk), een einde aan de administratieve overlast en betutteling van de leraar en een herstel van de autonomie van klassenraden en directies, ook in het inschrijvingsbeleid. Daarom, beste schepenen van onderwijs, wil ik jullie warm oproepen om vanuit de basis wel degelijk werk te maken van een sterker onderwijs. Een onderwijs dat een leersector is en geen zorgsector.

Omdat, zoals De Tijd kopte, het menselijk kapitaal van de volgende generatie beter onderwijs verdient (Vermeersch). Ik stel jullie ook twee vragen. Had ieder personeelslid afgelopen woensdag de kans om te staken? Werd de opvang, zoals in de wetgeving bepaald, voorzien? Meneer de voorzitter, ik dank u wel.“

Steven Elpers hield het korter: “Er staan een paar punten in uw betoog waar ik ook achter sta. Het M-decreet was een miskleun. In de tuinbouwschool hebben 5 mensen gestaakt. In GTSM 4. De lessen gingen er door en de ouders waren verwittigd. In De Plataan waren er geen stakers en werd er lesgegeven. In Ten Bos was er wel stakingsbereidheid. Daar werd er een ludieke actie gehouden en was er opvang voor de kinderen.”

‘Iedereen is een tussenpersoon in een avondland waar socialisme en kapitalisme elkaar in balans houden – Reinhoud De Bosscher’

Reinhoud De Bosscher stond ook voor zijn volgende variavraag, deze keer over de aankoop van bolgewassen in Nederland, plechtig recht. “Ik ben tot de vaststelling moeten komen dat het college van burgemeester en schepenen heeft besloten bij notulen van 21 februari ’19 om bolgewassen voor de Gemeentelijke Tuinbouwschool aan te kopen in Nederland. Als lid van een rechts-liberale Vlaams-nationalistische fractie is dit een doorn in mijn oog. En niet alleen in het mijne, maar ook in dat van de Merchtemse ondernemer. Voorzitter, ik heb mijn huiswerk gemaakt. Drie plantenzaken gevestigd te Merchtem heb ik bezocht. Een daarvan verkocht wel degelijk bolgewassen. En dan dien ik tot de constatatie te komen dat die man, een Merchtems ondernemer nota bene, niet eens is aangeschreven in het kader van een openbare aanbesteding.

Diezelfde man, voorzitter, stelt dorpsgenoten tewerk, betaalt gemeentebelasting, geeft een fraai uitzicht aan de gemeente, investeert in het groen van de gemeente, sponsort verenigingen, en speelt als ondernemer ook een cruciale rol in het VIN-project. Wanneer de gemeente deze kleine zelfstandige voorbijloopt, want door hem niet aan te schrijven komt het daar wel op neer, krijgt die man hartzeer."

"Ik hoef u, beste schepen van lokale economie, niet uit te leggen dat dit soort politiek onherroepelijk leidt tot de afbraak van traditionele sociale relaties. Van oudsher is de markt nl. deel van een gemeente. De markt zorgt ervoor dat het geld door de hele stad circuleert. Iets wat we als liberalen moeten aanmoedigen. Ik ga in de Stationsstraat naar de schoenmaker en geef hem 10 euro, hij koopt daarvan een steak in de lokale beenhouwerij, die daaropvolgend zijn kind wat zakgeld geeft om wat snoepgoed te kopen in de snoepwinkel en finaal gaat de bazin van de snoepwinkel terug naar de schoenmaker in de Statiestraat. Het geld circuleert dus in Merchtem: iedereen is producent en consument. Maar als je het geld geeft aan een firma in een vreemd land, wordt het aan Merchtem onttrokken.

Dat is, beste schepen, intriest want onze ondernemers creëren een lokale waarde, zeker met dien verstande dat iedereen een tussenpersoon is in een avondland waar socialisme en kapitalisme elkaar in balans houden.”

“Want als je zo onstuitbaar de aankoopdienst op de globe loslaat, schep je hinderpalen voor groei van onze lokale ondernemers. Op die manier vermengen de rangen zich; de tussen mensen opgetrokken barrières vallen; men deelt landgoederen op, macht wordt gedeeld, de verlichting verspreidt zich, het verstand nivelleert, maar de vrije markt wordt minder democratisch en het rijk van de monopolie vestigt zich ten slotte vreedzaam in de instellingen en in de zeden. En ik begrijp dat men bij het handelen soms moet afwijken van de regels van de logica, maar men kan zulks in een betoog niet doen, en het is voor de mens vrijwel even moeilijk om in zijn woorden inconsequent te zijn als om in zijn daden consequent te zijn. Daarom, collegae, wil ik van Merchtem de meest ondernemingsvriendelijke en bijgevolg meest klantgerichte gemeente van de streek maken. 

We moeten in onze omgeving de lat steeds hoger als het erom gaat op ons volledig te focussen op deze twee stakeholders. Dat moet onze missie zijn. En ik ben de overtuiging toegedaan dat we in dat project ook de mobiliteit en ruimtelijke ordening kunnen meenemen.”

“Wees daarom, collegae, een van die deugdzame en vreedzame mannen en vrouwen die dankzij hun zuivere zeden, hun rustige gewoonten, hun ongedwongenheid en hun verlichting op natuurlijke wijze aan het hoofd komen te staan van de hen omringende bevolking. Vol oprechte liefde voor het vaderland tot grote opofferingen bereid. Met dit pleidooi heb ik geen enkele partij willen dienen of bestrijden, ik heb niet anders maar verder willen kijken dan de partijen; en terwijl zij zich met de dag van morgen bezighouden, heb ik aan de toekomst willen denken. Desalniettemin, voorzitter, sluit ik af met twee vragen aan schepen De Valck, belast met lokale economie.

Op grond van welke criteria worden (lokale) ondernemers aangeschreven in het kader van een openbare aanbesteding? Bestaat er een wettelijke basis om lokale ondernemers te laten prevaleren in een openbare aanbesteding?”

‘Het zal hier om specifieke soorten gaan – Steven Elpers’

David De Valck (Open Vld): “Voor aankopen onder € 144.000 exclusief BTW kunnen we gebruik maken van de onderhandelingsprocedure. We schrijven dan minstens 3 ondernemers aan. De bloembollen zijn een specifieke opdracht van de tuinbegeleiders. Er werden er 3 aangeschreven. 2 hebben er geantwoord. De Hollandse was de goedkoopste. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 1.300. De markt zal hierdoor niet worden verstoord. Boven de € 144.000 mag iedereen meedoen.

Boven de € 2.000.000 gelden de Europese regels. Wie wij aanschrijven, zijn meestal mensen waar we tevreden van zijn. We kunnen geen aanbesteding maken op maat van de handelaar.” Steven Elpers bracht verlossing: “Het zal hier om specifieke soorten gaan.”

Tom Van Gestel (N-VA) vroeg naar een stand van zaken over de windmolens in Peizegem. Maarten Mast schetste nog eens de historiek vanaf de start van de aanvraag op 17 december 2017. “Op 3 augustus 2017 werd er beroep ingesteld bij de raad van vergunningsbetwistingen, ook door Londerzeel. De voorzitter van deze raad heeft nog geen beslissing genomen. We maken de afspraak dat we de gemeenteraad informeren van zodra er nieuws is.”

Ook PRO had enkele variavragen in petto, onder andere over de staat van het wegdek aan het kerkhof, het kruispunt Mieregemstraat/Oudstrijdersstraat/Kalkoven, de samenstelling van het jaarmarktcomité en de toekomst van het stationsgebouw. Luc Robberechts (PRO) vroeg om het appelsiensap aangekocht door de gemeente te vervangen door fruitdranken van plaatselijke kwekers. “Waarom geen appelsap schenken van fruitboeren uit de streek? Dat komt van 100% zuiver fruit in plaats van appelsiensap dat vanuit Mexico moet komen. Ik weet wel, er is zoiets als de prijsbevraging, maar waarom geen appelsap of kriekensap op recepties aanbieden?”

Schepen van Financiën David De Valck: “We zouden niet liever hebben, maar de levering van drank zit in 1 bestek. We kunnen dat er aan toevoegen en willen dat er met plezier in opnemen. Maar we kunnen niet garanderen dat het van Het Torenhof zal zijn.” Burgemeester Mast ging het bekijken of het wettelijk kan om hiervoor een aparte aanbesteding uit te schrijven.

Algemeen directeur Chris Van den Bossche waarschuwde voor een opsplitsing van de dranken, bijvoorbeeld een aanbesteding apart voor cola, voor water, enzovoort.

Het laatste woord nam Reinhoud De Bosscher: “Ik hoop om hier niet steeds het verwijt te krijgen jurist te zijn en mag hopen op een foutenmarge.” 

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: