blog

Gemeenteraad 25/02/2019

Net geen 3 uren debatteerden onze raadsleden van de gemeente en het OCMW. De zitting vatte aan met een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van voormalig schepen Jo Vanderstraeten. Daarna kwam Kristof Juchtmans, Data Protection Officer van ICT-bedrijf VERA, de raadsleden informeren over de regelgeving over de gegevensbescherming.

Nele Larivière (PRO) opende het debat met een opmerking bij het verslag van de vorige gemeenteraad, opgemaakt door algemeen directeur Chris Van Den Bossche. “Zonder inbreuk te doen aan het verslag weet ik dat er niet alles kan in vermeld staan. Zo staat er de uitspraak van schepen De Valck niet in dat het “zoeken voor kweddelen zou geven” om nog een infomoment te organiseren voor het verstrijken voor de termijn om het dossier aanhangig te maken voor de Raad van State.”

Van Den Bossche zei dat het als verslaggever zijn taak is om de essentie van het debat weer te geven en liet tot 3 keer toe optekenen dat hij het niet gehoord had. “Maar als de raad dit wil, zal ik het zo noteren.” Waarop schepen van Financiën David De Valck (Open Vld) zich repte: “Ik heb dàt woord (kweddelen) hier nooit gebruikt. Dat ligt me niet. Nooit! Onthoud dit voor de komende 6 jaar! En nu gaat ge me ook zeggen dat ik gelijk heb over het infomoment!”

Larivière antwoordde kalm: “We hebben ons bevraagd en er zijn geen juridische argumenten om dit niet te organiseren tijdens deze periode.” Nota: Uit het verslag van de gemeenteraad in Klakson nr. 769 van 14 februari 2019: David De Valck: “Het is not done’ om tijdens deze periode als overheid te communiceren. Dat is zoeken voor kwebbelen”. Kwebbelen zijn inderdaad geen kweddelen. 

Vervolgens lag er een ontwerp van huishoudelijk reglement voor. In dat reglement worden de spelregels en maatregelen bepaald voor de werking van de raad, zoals de wijze van vergaderen en van stemmen, het quorum, de vergoeding, enzovoort. Fractieleider Toon Dours (PRO) had graag de partijstandpunten nog eens herhaald, samen met de gevraagde wijzigingen. Maar dat vond de meerderheid niet meer aan de orde, omdat er een week eerder al een vergadering met fractieleiders had plaatsgevonden en ze op dat overlegmoment aan bod kwamen.

“Vorige week was je nog akkoord met dit huishoudelijk reglement”, klonk het bij de meerderheid. “Ik heb gezegd dat ik het zou meenemen naar onze fractie”, beweerde Dours. “Maar je zat er tijdens dat overleg wel namens je fractie”, zei burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). Joris Verspecht (PRO): “Toon heeft inderdaad 11 van onze punten meegenomen naar die vergadering, maar daarvan werd er geen enkele weerhouden.” Mario Vandevelde (Open Vld) kwam tussen: “Je moet je amendementen dan argumenteren. Heb je ze nu mee? Neen? Dan moeten we het hier niet eens over hebben.” Einde discussie. PRO stemde als enige partij tegen het huishoudelijk reglement. Alle andere partijen konden er zich wel in vinden.

Daarna werden een aantal gemeentelijke vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangeduid voor diverse algemene vergaderingen en organen, zoals de scholengemeenschap Blom, Fluvius, Welzijnskoepel West-Brabant, 3Wplus, OVSG, IWVB, Havicrem, Haviland, Intradura, VVSG, Blijdorp en Zefier. De gemeente treedt toe tot de vervoersregioraad van de Vlaamse Rand. Deze raad is blijkbaar in het leven geroepen om lokaal te kunnen inspelen op de mobiliteitsbehoefte. Klop er op tafel, want wie eerst komt eerst maalt,” vond Ludwig de Mesmaeker (Groen).

Meer opwinding tijdens het scenariovoorstel voor de oprichting van de gemeentelijke adviesraden 2019-2024. Joris Verspecht: “Wij stellen een amendement voor op dit scenario. Volgens het decreet van het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het inrichten van adviesraden en overlegstructuren. In de bijlage aan de agenda van deze gemeenteraad formuleert het college dat het zich baseert op het reglement adviesraden van Londerzeel. Bij nazicht, merken wij echter op dat Merchtem toch nog vrij ver van dit reglement afstaat. Het reglement van Londerzeel is meer gestructureerd. Het bevat een algemene samenstelling, formuleert het aantal vergaderingen en presentatiegelden en bepaalt per raad het aantal leden en tot welke geleding ze moeten behoren. PRO Merchtem vindt adviesraden zeer belangrijke organen, aangezien zij inspraak verzekeren bij de beleidsvoorbereiding.

Het grondig bekijken en uitdiepen van de verschillende adviesraden vinden wij daarom van groot belang. Daarom stellen wij voor om een werkgroep binnen de gemeenteraad op te richten die paritair is samengesteld. De werkgroep krijgt de opdracht om een aantal zaken te bekijken. Zoals het evalueren van de adviesraden. Hebben ze de voorbije 6 jaren goed gewerkt? Zijn er nog nodig buiten de wettelijke? De formulering van de visie en doel per adviesraad, het aantal vergaderingen en eventuele presentiegelden. En wat de samenstelling per adviesraad betreft hopen wij dat deze uit de verschillende geledingen van de maatschappij zou kunnen samengesteld worden.” 

Burgemeester Mast: “We gaan een oproep doen voor alle adviesraden. Hier kunnen geen gemeenteraadsleden in zetelen, of zonder stemrecht. Een beetje raar dat wij nu gaan bepalen wat moet. We gaan best zo snel mogelijk over tot het oprichten van de adviesraden in plaats van een werkgroep hiervoor op te richten. Buiten de GECORO zijn er geen presentiegelden voorzien. Het aantal vergaderingen is zeer verschillend van adviesraad tot adviesraad. Dat moet niet door ons georkestreerd worden, maar kan via een huishoudelijk reglement. Er zijn ook andere vergaderbehoeften en adviesvragen.”

Verspecht was het er duidelijk niet mee eens, maar burgemeester Mast was kordaat: “Iedereen is welkom in de adviesraden. Roep er uw sympathisanten voor op.” Verspecht: “Jammer dat een positief voorstel weer wordt weggelachen.” Gemeenteraadsvoorzitter Walter Teugels (CD&V): “We laten de vrijheid aan de adviesraden zelf wanneer ze samenkomen en werken.”

“Laten we dat grondig doen en aanpakken door de gemeenteraad”, vond Verspecht.

Schepen van Welzijn en Sociale Zaken Julie Asselman (Open Vld) kwam tussen: “Er zitten burgers in. We hebben ervoor gekozen om er niet nominatief mee te werken. Elke burger mag deelnemen. Je doet minachtend over onze nota en het document. Een bijkomende adviesraad? Te gepasten tijde misschien, maar zeker niet de eerste 6 maanden.” 

Het aparte agendapunt over de oprichting van een extra adviesraad, met name een preventieraad, werd naadloos in de totale discussie geplaatst. PRO Merchtem vond dat het  veiligheidsbeleid in Merchtem al vruchten heeft afgeworpen, maar nog voor tal van verbeteringen vatbaar is. Daarom stelde PRO voor om een preventieraad op te richten. “Deze preventieraad kan dan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het voorkomen van misdrijven en onveiligheid in het algemeen. Ongewenste situaties zoals woninginbraak, sluikstorten, inbraak in wagens en fietsdiefstallen kunnen zo beter voorkomen worden. Onderwerpen zoals een WhatsApp-buurtpreventiegroep, snelheidscontroles, GAS boetes, camerabewaking, fietsdiefstallen, een veiligheidsen preventiebeleid rond drugs en alcohol of de uitbouw van een buurtinformatienetwerk (BIN), kunnen er aan bod komen.

Er moet wel over gewaakt worden dat deze raad representatief is en dat er tevens voldoende expertise aanwezig is. De preventieraad kan bijvoorbeeld samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen, de zonechef, wijkagenten, verenigingen die betrokken zijn bij het preventiebeleid, afgevaardigden van de scholen en personen die interesses hebben in veiligheid en preventie. De kandidaten worden aangewezen door de gemeenteraad. Laten we goed nadenken over onze veiligheid. Hoe kunnen we scholen, burgers, en zo meer hierbij betrekken?”, besloot Verspecht.

‘Laat ons er allemaal samen eens over nadenken – Tom Van Gestel’

En zo bracht de PRO-man het bijkomende agendapunt van N-VA mee in de discussie: de vraag aan de gemeente om in een werkgroep het draagvlak te bespreken voor de oprichting van een BIN of Buurt Informatie Netwerk. Maarten Mast: “Een BIN kende ik al, maar ik vernam onlangs bij AMOW het bestaan van een VIN of Veiligheid Informatie Netwerk. Ik zou graag een VIN oprichten in Merchtem. Een BIN is iets tijdelijks, bijvoorbeeld bij een inbrakenplaag. Bij een VIN staat elke straat, buurt of wijk in voor zichzelf. 

De wijkbewoners zijn geen verklikkers maar zorgen voor een verhoogde zelfwaakzaamheid. Men komt bijvoorbeeld met een 30-tal mensen 3 keer per jaar samen. In een BIN dient geïnvesteerd te worden, niet zo bij een VIN. Ik ben eerder voorstander voor de oprichting van een VIN, maar we kunnen niet alles tegelijk doen. We hebben 2 weken geleden een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) opgericht. Geef me even de tijd.”

Tom Van Gestel (N-VA) mocht eindelijk zijn punt maken: “Een BIN is geen burgerwacht maar eigenlijk een samenwerkingsverband opgestart door gemeente en politie. Er wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Wij zijn bij N-VA voor preventie, maar het moet van bovenuit gestuurd worden. Dit heeft ook te maken met sociale controle, bijvoorbeeld bij eenzaamheid. Een preventieraad, een BIN , een VIN waar ik ook niet tegen ben. In 132 gemeenten werd er al een BIN opgericht. Laat ons er allemaal samen eens over nadenken. En die Hammewatch (Nvdr: een lokale WhatsApp groep / spontaan ontstane BIN), is dat legaal? “

Maarten Mast: “Ja, de politie zit mee in die WhatsApp groep, maar is hier niet zo voor, voor zover ik het heb begrepen. Het plaatsen van een BIN bordje in het straatbeeld is afhankelijk van de gemeente. Het zullen wellicht dezelfde personen zijn die interesse hebben (Nvdr: voor een preventieraad, officiële BIN, VIN).”

Ludwig De Mesmaeker is namens Groen niet voor een BIN noch voor het oprichten van een preventieraad. “Ik voel me hier veilig, heb geen onveiligheidsgevoel en vindt hier een verenigingsleven. Daarbij, we leven al in een klikmaatschappij. Als ik in mijn voortuin bezig ben, heeft iedereen het gezien.” Walter Teugels maakte er een einde aan: “We gaan dus
verder nadenken over dit punt. We gaan akkoord en zien op termijn, binnen een paar maanden, wat kan.” Alle raadsleden konden zich in deze beslissing vinden. 

Het PRO-voorstel om een werkgroep op te richten in functie van de adviesraden werd met 15 stemmen (Lijst 1785, CD&V, Groen) weggestemd. Enkel N-VA ging akkoord, maar tevergeefs. Omdat de amendementen niet werden aanvaard, stemde PRO als enige tegen de nota over de oprichting van de gemeentelijke adviesraden. Tom Van Gestel stelde voor te onderzoeken
of er budget kon worden vrijgemaakt om een of meerdere led- of infoborden te installeren op de toegangswegen naar Merchtem of op een drukke locatie, bijvoorbeeld het gemeentehuis.

We kunnen zo de burger informeren. Niet iedereen heeft toegang tot de website of facebook. Het verenigingsleven kan hierop hun informatie kosteloos laten doen. Onze handelaars kunnen betaaladvertenties nemen om zo de kosten te drukken. Er kunnen grote activiteiten op aangekondigd worden. En ook voor de mobiliteitsproblematiek is het een goede tool. We vragen te onderzoeken of een aankoop of leasing mogelijk is en om na te kijken of hiervoor een draagvlak is. Onze omliggende gemeenten hebben dit al. "We hebben al een offerte aangevraagd.”

Schepen van Communicatie Toon Luypaert (CD&V): “ Je had geen offerte moeten opvragen, want die firma heeft zelf hun aanbod opgestuurd. De kostprijs bedraagt € 27.000. Men stelde ons de vraag om er al dan niet op in te gaan. Dat is een beleidskeuze. We willen dat het financiële plaatje klopt en kunnen polsen bij adverteerders. Maar wat met de verkeersveiligheid want zo’n borden kunnen ‘s nachts verblinden. Het is terecht als u zegt dat we met de burgers moeten communiceren. We hebben wel al verschillende infoschermen aangebracht op onze campussen en maken ook regelmatig gebruik van de Led-wagen van de politiezone. We gaan nadenken over het voorstel.”

‘U zwijgt beter over de hoogmis van de democratie van 14 oktober – Joris Verspecht’

PRO Merchtem liet een punt agenderen over het respecteren van de democratie. Joris Verspecht: “Bij de start van deze legislatuur was PRO verheugd om te horen dat burgemeester Mast zei “dat er respect moest zijn langs beide kanten in de gemeenteraad en dat het spel van de oppositie moest gespeeld worden”. Helaas stellen wij nu vast zonder dat de gemeenteraad nog maar geïnformeerd werd, dat de plannen van deze meerderheid al in het lang en in het breed in de krant verschenen zijn. Wij willen zeker het spel van de positieve oppositie spelen, maar dan moet ons wel de kans geboden worden.

Het uitbrengen van jullie plannen met daaraan reeds grote investeringsbedragen gekoppeld, vooraleer ze besproken zijn op de gemeenteraad, getuigt van een totaal disrespect van de democratie, het flagrant miskennen van de gemeenteraad en voor de democratische waarden waarvoor dit orgaan staat. Namelijk het ronduit ridiculiseren van minstens 47,9% van de inwoners, die inwoners die niet op jullie gestemd hebben. Wij vragen dan ook wanneer jullie plannen en begroting ter stemming voorgelegd worden aan de gemeenteraad? Een stemming opdat dergelijke praktijken in de toekomst niet meer kunnen gebeuren en ze eerst in de gemeenteraad voor te stellen.”

Burgemeester Mast: “We hebben bij deze de burgers geïnformeerd. 14 oktober (2018) was de hoogdag van de democratie. Jullie waren er niet bij, wij wel. Ik hoop dat ik dit niet elke maand moet zeggen. We mogen toch communiceren en tegen de burgers zeggen wat we willen. Op de gemeenteraad moeten we ons verantwoorden. Voor de oppositie ligt dat anders: jullie mogen 6 jaar lang zeggen en schrijven wat jullie willen.”

Het antwoord zinde Verspecht niet: “U zwijgt beter over de hoogmis van de democratie van 14 oktober, want de particratie besliste. Ik ben nog altijd gedegouteerd over wat er gebeurd is. Er zijn toen heel veel leugens verteld. Ik wil het nu hebben over een partij (Nvdr: CD&V) die 18 jaar lang zijn beklag heeft gedaan dat de gemeenteraad niet werd geïnformeerd en nu doet ze het zelf. Erken de gemeenteraad, respecteer de gemeenteraad!”

‘Het is al lang gaande dat de gemeenteraad zijn democratische rol aan het verliezen is ten opzichte van het schepencollege en zijn groeiende macht – Ludwig De Mesmaeker’

Maarten Mast ging in het defensief: “U kan in de collegeverslagen alles lezen over wat we doen. We gunnen het u niet dat u er dan eerst over praat in de pers en wij dan pas! De stemming in de gemeenteraad zal waarschijnlijk voor mei zijn.” Julie Asselman vulde aan: “We willen een realistisch budget. We hebben enkel gecommuniceerd over de accenten, er staat veel niet in.”

Ludwig De Mesmaeker: “Het is al lang gaande dat de gemeenteraad zijn democratische rol aan het verliezen is ten opzichte van het schepencollege en zijn groeiende macht. Merchtem gaat daar ook niet vrijuit. Dat het eerst in de krant staat voor de gemeenteraad op de hoogte wordt gebracht, vinden wij ook niet leuk.” Schepen De Valck: “Veel van die dingen die hier gezegd zijn, staan in het budget dat in de vorige legislatuur werd goedgekeurd, in december 2018.”

Op naar de feestcheques. Els Seghers (PRO): “PRO Merchtem juicht toe dat de gemeente inspanningen levert om inwoners meer met elkaar te verbinden. Het uitreiken van feestcheques is daartoe een goed middel dat we graag in stand willen houden, maar dan wel graag volgens een transparanter en eerlijker systeem voor de inwoners. Zo werden bijvoorbeeld voor het straatfeest van de Peperstraat en Middelgracht twee feestcheques gevraagd, maar geweigerd door het schepencollege. Nochtans zijn er in het verleden meermaals “dubbele feestcheques” uitgereikt.

Volgens de richtlijnen, die beschikbaar zijn via de site van de gemeente, wordt in principe per straat of desgevallend zelfs voor een deel van een straat een feestcheque van € 200 uitbetaald. De inwoners hebben dan ook het recht om te weten op welke grond deze aanvraag geweigerd is. Waarom en op welke basis werd dit geweigerd? PRO Merchtem draagt het gelijkheidsprincipe hoog in het vaandel en wij vragen dan ook om het reglement inzake het toekennen van feestcheques aan te passen. Nu krijgt een straat met bijvoorbeeld 80 deelnemers een feestcheque van € 200. Maar een straat met bijvoorbeeld 20 deelnemers krijgt ook ditzelfde bedrag. Om iedere inwoner gelijk te behandelen, stellen wij voor om het reglement als volgt aan te passen: het toelagebedrag wordt vastgesteld op € 50 als vergoeding voor de basiskosten en wordt aangevuld met € 2.5 per werkelijke deelnemer. Hoe dit bewijzen? Door bijvoorbeeld te werken met voorinschrijvingen of foto’s. En kan er bij de overhandiging iemand aanwezig van de oppositie meegaan?”

Mast: “Er is hier al veel over gesproken. Vanaf 100 deelnemers geven we een dubbele cheque. Personen tellen is zeer moeilijk. We moeten het feest niet bekostigen. Het doel is om mensen bij elkaar te brengen. We zijn voor de democratie. We zullen een werkgroep oprichten en de oppositie mag meekomen om er hier over na te denken.” Groen was geen voorstander van feestcheques, maar wel voor een soort van burgerbudget. Besluit: alles wordt besproken in de werkgroep.

Nele Larivière (PRO) bracht de aankoop van gronden ter sprake: “In de notulen van het schepencollege van 7 februari konden wij lezen dat er een schatting is aangevraagd voor de mogelijke aankoop van een woning in de Dendermondestraat. Wij merken op dat er geen lijn zit in wanneer wel of wanneer het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend. In het verleden is bijvoorbeeld site Staels niet aangekocht een woning in de Sint-Jansstraat dan weer wel. Dus de oude confectiefabriek die grenst aan het OCMW-park, de perfecte site voor bijv. sociale huisvesting, uitbreiding serviceflats…, wordt niet gekocht voor een prikje! Een huis de andere kant van het park wel om een “bloemenweide” van te maken. Welke visie of welk beleid ondersteunt dergelijke uiteenlopende houdingen?

Om de perceptie van willekeur en de zweem van belangenvermenging volledig te vermijden, is het volgens ons dan ook noodzakelijk om een geschreven visie en uitgewerkt beleid te hebben om het gemeentelijk voorkooprecht uit te oefenen. Wij zouden graag hebben dat er dan ook een transparante visie en een neergeschreven beleid komt met een oplijsting van mogelijks interessante percelen, waar de gemeente in de toekomst mogelijks haar voorkooprecht kan uitoefen. Concreet vragen wij om een visietekst uit te werken met een lange termijn visie en een beleidsnota met onder andere praktische uitvoeringsmodaliteiten en criteria waaraan percelen moeten voldoen, bij voorkeur door een paritaire werkgroep uitgewerkt.”

Schepen van Financiën De Valck: “Het voorkooprecht voor de gemeente geldt niet voor elke woning. Er is een kans dat u de markt verstoort, op het moment dat het ‘vermarkt’ wordt. Er zijn technieken waar het voorkooprecht niet speelt, bijvoorbeeld als het onroerende goed is ondergebracht in een vennootschap. Een beleid daarover uitschrijven is dus niet eenvoudig. En om het in een reglement te gieten, er zijn al veel reglementen.”

‘Dit is het slechtste argument dat ik kan geven maar het is altijd zo geweest – Maarten Mast’

Jawel, de variavragen. Tom Van Gestel vroeg naar de motivering achter de beslissing om in eerste instantie jobstudenten aan te werven die kinderen zijn van het personeel. “Pas na 30 maart mogen ook anderen solliciteren. Het is een publiek geheim dat dit goed betaalt. Wij vragen om die regel te schrappen, dat zou een mooi signaal zijn.” Maarten Mast verduidelijkte: “Dit is het slechtste argument dat ik kan geven maar dit is zo omdat het altijd zo geweest is. In veel bedrijven is dit ook zo. Maar dit is een eerste selectie. Voor sommige functies, zoals in de verzorging, moeten we studenten van buiten de gemeente gaan zoeken.”

Van Gestel vroeg vervolgens aandacht om een toegangsweg te verbeteren aan het Businesspark Thomas in de buurt van het recyclagepark. “Er is contact geweest met de bouwheer, deze heeft zich verontschuldigd en zal ervoor zorgen dat het baantje hersteld wordt. Het is niet de bedoeling om de veldweg te verharden”, zei schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open Vld). Op de vraag van Van Gestel om iets te doen aan de parkeersituatie ter hoogte van Kruidvat in de Nieuwstraat bij het laden en lossen, erkende eerste schepen Lien Casier (CD&V) het probleem. “We gaan via schepen De Valck proberen te vragen om terug langs achter (Nvdr: Vesten) te leveren. We gaan met de politie nadenken over alternatieven, zoals het leveren op de markt of het vrijmaken van parkeervakken, het leveren op een bepaald tijdstip. We overwegen om de markt te herinrichten. Dit zal zeker nog ter sprake komen op de mobiliteitscommissie.”

Omdat PRO de democratie hoog in het vaandel heeft, was het deze keer spreektijd voor Luc Robberechts die het had over de actie ‘Plant een boom’. “Wat is de voetdruk van ieder en wat kunnen we er aan doen? We kunnen naar Brussel gaan lopen maar dat is ook geen oplossing. PRO Merchtem vindt dat ook de gemeente kan bijdragen tegen de opwarming van de aarde.

Kan de gemeente niets doen om de mensen wakker te schudden door hen te informeren over het belang van het planten van bomen, bijvoorbeeld via sensibilisering op de website, met flyers, enzovoort. Als je nu buiten rondrijdt, zie je vooral gras in de voortuin.” Burgemeester Maarten Mast nuanceerde: “Het schepencollege is zich bewust van de klimaatverandering. We legden een geboortebos aan, nemen deel aan ‘de week van de bij’ er komt opnieuw een kippenverkoop, er is gratis bloemzaad ter beschikking, de hoek van de Kattestraat en Langesteenweg en de Dendermondestraat krijgen meer groen. Onlangs hebben we Matexi nog geweigerd om tegels aan te brengen in de voortuin. We zijn blij dat jullie begaan zijn met het milieu en ik hoop ook op jullie steun wanneer de windmolens hier ter sprake gaan komen. En er is met dit nieuw bestuur ook een intense samenwerking met Natuurpunt.

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: