blog

Gemeenteraad 28/01/2019

Alle raadsleden waren present voor de eerste gemeenteraadzitting van de nieuwe legislatuur. Aanvullend vond ook de OCMW-raad plaats, want vanaf dit jaar zijn gemeenteraadsleden automatisch OCMW-raadsleden.

Voorzitter Walter Teugels (CD&V) hield een strak tempo aan bij de afhandeling van de agendapunten. Traditioneel op de agenda aan het begin van elk jaar de vele aanduidingen van de gemeentelijke afgevaardigden en plaatsvervangers voor verschillende organisaties en instellingen. Deze keer ging het over Blijdorp, Brabantse Kouters, Iverlek, Levedaele, Riobra, Logo Zenneland, Wijk-werken, De Watergroep, ERSV Vlaams-Brabant en Infrax West.

De postjes werden door de meerderheid van Lijst 1785 en CD&V op voorhand ingevuld. Naar eigen zeggen had de meerderheid ook enkele (plaatsvervangende) mandaten willen laten invullen door raadsleden van de oppositie. Dat bleek uit de discussie die door Toon Dours (PRO) werd geopend: “Voor de verkiezingen heeft u verteld over een open en transparant beleid. Wij vinden dat de juiste man op de juiste plaats moet zitten en stellen voor om deze mandaten proportioneel te verdelen, volgens de grootte van de partijen.”

“Ik vind dit een zeer spijtige zaak”, sprak burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). “Normaal wordt dit verdeeld over de meerderheidspartijen. We dachten dit nu anders te doen. Spijtig, want u geeft een zeer slecht signaal zo.” Het voorstel kon bij geen enkel andere partij op een goedkeuring rekenen. PRO onthield zich voltallig als enige bij het toekennen van de geagendeerde mandaten. De overige raadsleden stemden voor.

Het ontlokte Mast nog tot een reactie: “Ondanks jullie negatieve houding, zijn er net 2 mensen van PRO aangesteld als plaatsvervanger. Ik hoop dat ze hier blij mee zijn. Een proportionele verdeling is misschien een droom maar niet evident. Want we willen als college ook iets over onze bevoegdheden te zeggen hebben.”

Joris Verspecht maakte na de verkiezingsoverwinning van PRO zijn herintrede langs de grote deur. Hij roerde zich bij de vaststelling van het aantal leden voor de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Volgens de voorgelegde modaliteiten worden er leden aangeduid uit verschillende maatschappelijke geledingen die een goede weerspiegeling zijn van de gemeente: milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers en werkgevers, sporten/of socio-culturele verenigingen, en jeugdverenigingen.

Verspecht: “We willen graag een amendement toevoegen voor meer leden, wat ten goede zou komen voor de Gecoro. We willen graag een extra maatschappelijke geleding er in, namelijk de zelfstandigen. En om de neutraliteit te bewaren, willen we dat de bevoegde schepen alleen maar aanwezig is op uitnodiging van de Gecoro.“ Die bevoegde schepen is Lien Casier (CD&V): “We gaan het houden bij 9 leden, maar laten ook de plaatsvervangers aanwezig. Dat zijn al 18 personen. De lokale handelaars zijn een nuttige groep maar zitten al in de categorie werkgevers-werknemers. We vinden dit minder nuttig voor de ondersteuning van het beleid. U stelt voor dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de Gecoro geen opdrachten voor de gemeente mogen opnemen. Daar gaan we volledig mee akkoord maar willen dit opnemen in een huishoudelijk reglement. Als schepen wil ik daar wel bij zijn, als luisterend oor. Behalve indien er zaken zijn waar ik niet mag bij zijn. Ook dat willen we vastleggen in een huishoudelijk reglement.”

Verspecht vond het jammer: “Werkgevers en werknemers zijn 2 aparte categorieën. Jammer dat hier geen rekening mee wordt gehouden. Hoe meer leden, hoe beter.“ PRO kreeg bij de stemming geen meerderheid achter zich voor hun amendement. Voor het eigenlijke agendapunt onthield PRO zich, de rest stemde voor.

Nieuwkomer Tom Van Gestel (N-VA) vroeg de toevoeging van een aantal microfoons tijdens de gemeenteraad, dit wegens de huidige slechte verstaanbaarheid voor andere raadsleden en het publiek. “Een van de eerste dingen die me hier opvielen, was de slechte verstaanbaarheid vanuit het publiek. We moeten professioneler gaan werken en vragen om te onderzoeken of er meer micro’s mogelijk zijn.” Burgemeester Mast verklaarde al bezig te zijn met een marktonderzoek. “We gaan eerst elke fractie een microfoon geven. Op termijn is het de bedoeling dat elk raadslid er een krijgt.”

PRO Merchtem vroeg hoe het zat met het centraal inschrijvingssysteem voor de scholen. “Er bestaat nu nog de kans om subsidies te krijgen voor een centraal inschrijvingssysteem voor scholen en dit voor 31 januari 2019. Onze partij wil dit systeem ingevoerd zien voor alle basisscholen van Merchtem. De meerwaarde zit hem in veel aspecten”, luidde de motivering. “Gaat dit nog op tijd zijn?", vroeg Larivière. Schepen Julie Asselman (Open Vld) zei gecontacteerd te zijn geweest door het Vrij Katholiek Onderwijs: “De eerste deadline was 15 januari 2019. Er was een conceptnota van de minister, maar het was technisch heel moeilijk om een digitaal centraal aanmeldingsregister te krijgen. Ten Bos is wel al gestart, maar de minister wou niet starten zolang haar conceptnota liep. Sinds vorige week is dit dus wel het geval in Ten Bos. Er is de vrije schoolkeuze en men kan zelf bij de school aanmelden. Er is een akkoord voor de kinderen van alle scholen. Als er geen ticket kan bemachtigd worden, roepen we de ouders op om zich op andere scholen in te schrijven. Volgend jaar hopen we op een digitaal aanmeldingssysteem, als alle scholen tegelijk een digitaal register maken. Dan kan een subsidie van € 5.000. Alle scholen hebben eenzelfde persbericht verspreid. Wij hebben al 1 softwareprijs ontvangen van V-ICT-OR. Die bedroeg ongeveer 490 euro per jaar aan gebruikskosten. En er is een verdeelsleutel voor de scholen.”

Ludwig De Mesmaeker (Groen): “Ieder jaar wordt in juni de Week van de Bij georganiseerd. Tijdens deze week kan de gemeente een actie rond bijen organiseren. Eén mogelijkheid de Bij te ontlenen. Een andere mogelijkheid is om met de gemeente deel te nemen aan de actie van de VVOG van de bijen-vriendelijkste gemeente. De gemeente is geen lid van de VVOG wat betekent dat bij deelname aan deze actie een bijdrage zal moeten worden betaald van 200 euro. Ook het organiseren van voordrachten, plantendagen en groepsaankopen ten voordele van de bij zijn een pluspunt. Het schepencollege heeft beslist om deel te nemen aan deze Week van de Bij, wat we bij Groen Merchtem alleen maar kunnen toejuichen. Maar op welke manier?”

Burgemeester Mast bevestigde de intekening: “We hebben een infostand gereserveerd en willen iets organiseren in de bijenhal van de Tuinbouwschool. We hopen op een samenwerking met de Bijengilde en Natuurpunt. En er is de bloemenzaadactie waarbij zaad van weidebloemen wordt verdeeld. Andere ideeën zijn welkom.”

Joris Verspecht: “Op het schepencollege werd er akkoord gegeven voor speciale openingsuren voor AD Delhaize, op paasmaandag, pinkstermaandag en wapenstilstand. Wij vragen ons af of dit besproken is met de lokale UNIZO-afdeling gezien de impact op de Merchtemse zelfstandigen.” Schepen David De Valck (Lijst 1785) ontkende: “Dit werd niet besproken met de lokale afdeling. Elke nijveraar kan vragen stellen aan het college. De vraag van Delhaize lijkt me geen gigantische impact te hebben voor de economie.”

PRO bracht Tom Vandenbossche in stelling en vroeg verduidelijking over de verkaveling Beekveld. “Op het college is dit punt na een eerste verdaging intussen behandeld. Hier doen al de wildste verhalen de ronde.” “Het gaat hier om een kleine verkaveling met 6 kavels en volgens het BPA. We gaan de bewoners hier niet informeren omdat er niets speciaals gaat gebeuren”, sprak Lien Casier.

Tom Vandenbossche vernam dat de K. Leopold III-straat binnenkort enkel richtingsverkeer gaat worden. “Kadert dit in het mobiliteitsplan gestemd in 2016? Zijn de onmiddellijk betrokken inwoners hierover geconsulteerd? Waarom wachten jullie niet op de studie die jullie aangekondigd hebben tijdens de installatievergadering?” Schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open Vld): “De aankondiging van een mobiliteitsstudie gaat over een verdieping. Voor de K. Leopold III-straat is deze al in gang gezet. De bedoeling is om eenrichtingsverkeer te maken komende van de Koning Albertstraat tot aan het Mieregemplein en om het rechtervoetpad, komende vanaf de post, te verbreden. We willen dit 6 maanden op proef proberen en evalueren met de bewoners. We beginnen met deze locatie omdat de ingreep er vrij gemakkelijk kan gerealiseerd worden."

Francis Wijns (PRO) liet zijn variavraag over de Ginder Ale gaan. “Voor de verkiezingen werd er uitgepakt met de Ginder-Ale als presti geproject. Nu is het al een tijd windstil en vragen wij ons af waarom de informatiestroom naar de bevolking is stilgevallen. Gebeuren tot nu toe alle werken en de zeer vergaande sloopwerken volgens het verordenend deel van het PRUP Ginder Ale en de toegekende vergunningen? Er zijn al talrijke incidenten geweest waarbij brandweer, politie en zelfs een ambulance ter plaatse gekomen zijn. Wat is de reactie van de gemeente hierop geweest? Zijn er (extra) controles uitgevoerd? Is de bouwheer hierover gecontacteerd geweest? Zijn er veiligheidsmaatregelen opgelegd?”

Het RUP Sint-Janstraat werd door Nele Larivière (PRO) opnieuw ter sprake gebracht. “Wij vinden dat er tot op heden van de beloofde infovergadering nog steeds niets gekomen is. Ondanks het feit dat de bevoegde schepen hier ook naar verwees in de gemeenteraad van 26 november vorig jaar. Concreet vragen wij om een infomoment te organiseren en dit vóór het verstrijken van alle mogelijke termijnen, bijvoorbeeld de termijn om dit dossier aanhangig te maken voor de Raad van State. Hoever staat het met het schorsingsrecht van de hogere overheid?”

Schepen van Ginder-Ale David De Valck (Open Vld) wees op het feit dat het om een privéwerf gaat. “Alle werken die uitgevoerd zijn, zijn conform de afgeleverde wetgeving en vergunningen. Op 7 december was er een incident. Door de storm was er een muur omgevallen. Dat werd gemeld aan de gemeente. Er is regelmatig overlegtussen de bouwheer en de gemeentelijke diensten. Het zou me verbazen als er verder geen incidenten meer zouden gebeuren. Dit is een pluim op de hoed van de bouwheer. En ja, de betonnen balken blijven staan. Op 18 januari werd zowel de verordening als het RUP gepubliceerd in Het Staatsblad. Men heeft dan 60 dagen tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Het is ‘not done’ om tijdens deze periode als overheid te communiceren. Dat is zoeken voor kwebbelen. Elke inwoner is welkom op het gemeentehuis en krijgt hier een deskundige uitleg.” Casier gaf nog mee dat men er ook de bezwaren kon inkijken en wat er mee gebeurde. “Dat is niet voor iedereen gemakkelijk”, besloot Larivière.

Luc Robberechts (PRO) vroeg een stand van zake inzage de hondenweide die beloofd werd. “In het collegeverslag lezen we dat er een omheining aangekocht is. Op de voorziene plaats is het zeer drassig. Wordt dat gedraineerd? En hoe zit het met de veiligheid? Wordt er een rustbankje voorzien?” Maarten Mast had naar eigen zeggen goed en slecht nieuws. “Ik zie dat jullie het verslag van het schepencollege goed lezen. Maar alles heeft tijd nodig. Maar het gaat hier om een hondenweide aan het champignonkot in Brussegem, waar de eerste hondenweide komt. Het is daarvoor dat er gerief werd aangekocht. De andere hondenweide komt er en het bankje ook, op de plaats waar schepen De Valck mee in de krant stond.” (NOTA: Het Laatste Nieuws 31.10.2018 - “Park Ter Stelten krijgt hondenweide en nieuwe toegangsweg)

Nele Larivière rondde de vragenronde van PRO af. “De gemeente heeft haar voorkooprecht gebruikt om de woning gelegen Sint-Janstraat 52 te verwerven. Dit om een betere toegankelijkheid van de gemeentediensten naar het OCMWpark en de hondenweide, die de andere kant van het park ligt, beter te kunnen bereiken. Is er een concreet plan? Is dit in overeenstemming met het met het nieuwe RUP Sint-Janstraat?” Schepen van Welzijn en Sociale Zaken Julie Asselman (Open Vld): “Het pand werd in eerste instantie aangekocht om de toegang tot het park te vergroenen en te verfraaien. We hebben onze spaarpot moeten aanwenden voor de aankoop. Het huis is niet bouwvallig en kan er nog een tijdje blijven staan. Het RUP is een momentopname. We moeten vooruit denken. Het zal geen wegenis worden.”

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: